По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Ред за коригиране на подадени неверни данни поради допуснати счетоводни грешки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Ред за коригиране на подадени неверни данни поради допуснати счетоводни грешки

Публикувано на 17.10.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: В справката в ч. V за обявяване на внесените авансови вноски (чл. 89, ал. 1 от ЗКПО - т. 20.2) е допусната грешка. Посочена е сумата на тазгодишните - за 2017 г., а не на внесените авансови вноски за 2016 г. - т. 17. Получава се отрицателна разлика (т. 21.2) - все едно че не са внесени авансовите вноски за 2016 г. Системата начислява автоматично лихва. Каква е процедурата за промяна в тази справка?

   Отговор: Във връзка с корекции на декларирани и отчетени данни в чл. 75, ал. 3 от ЗКПО е регламентиран редът за коригиране на подадени неверни данни поради допуснати счетоводни грешки. При допуснати такива грешки, открити след срока за подаването на декларациите, данъчно задължените лица следва да уведомят писмено компетентната ТД на НАП, която от своя страна следва да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответните данъчни периоди, засегнати от допуснатата счетоводна грешка. Според нас подобно действие следва да се извърши и при посочените обстоятелства. Основание за това дава разпоредбата на чл. 79 от закона, съгласно който: „Разпоредбите на тази глава се прилагат и за грешки, различни от счетоводни грешки, включително за грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат, както и за коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти”.