По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Управители по ДУК не подлежат на задължително осигуряване
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Управители по ДУК не подлежат на задължително осигуряване

Публикувано на 10.10.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Фирма, на която капиталът е на фирма - чуждестранно лице, лицето не е от държава - членка на ЕС, и има назначен управител, но няма приходи, никакви, следва ли на управителя задължително да му се плащат заплата и осигуровки?

   Отговор: С договора за управление по реда на Търговския закон управлението на търговско дружество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения се предава на управител, който се задължава срещу договорено възнаграждение да постигне определени стопански резултати. Договор за управление се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител - срещу заплащане на възнаграждение.

   Осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудовата дейност. За управителите това са получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО). Когато страните по договора не са договорили възнаграждение, осигурителни вноски за управителя не се дължат.

   Лицата, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества, върху доходите за тази дейност задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Ако съдружникът упражнява трудова дейност в дружеството извън дейността по управление и контрол, следва да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
Когато по договора за управление не е уговорено възнаграждение, управителят не упражнява друга трудова дейност извън дейността по управление и контрол или не е съдружник в дружеството, той не попада в обхвата на чл. 4 от КСО и не подлежи на задължително осигуряване.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...