По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Третиране на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Третиране на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО

Публикувано на 17.10.2017

Боряна Евлогиева

    В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Боряна Евлогиева отговаря на въпроса: Какво е третирането на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО?
С нормите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО законодателят цели да предотврати отклонението от данъчно облагане. Ето защо при проявлението на това явление данъчно задължените субекти в ревизионното производство могат да претърпят като неблагоприятни последици непризнаване на разходи за данъчни цели и съответните корекции при данъчното преобразуване на счетоводния финансов резултат. Правните последици се изразяват в това, че сделките запазват гражданско-правния си ефект, но субектите доплащат дължимите данъци, като понасят и утежнения под формата на лихви.

   Най-общо казано, отклонение от данъчното облагане е налице „когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане“ - основна хипотеза по чл. 16, ал. 1 от ЗКПО, където за разлика от чл. 15 от ЗКПО е разширен обхватът на субектите, като са включени и сделките между несвързани лица. В тези случаи данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. Данъчните закони не дават легално определение на използваното понятие „обичайна сделка“, което предоставя възможност за различни тълкувания и създаване на противоречива практика в дейността на приходната администрация. В теорията се приема, че това са сделки, характерни за извършваната от търговеца дейност. Отклонението, визирано в тази хипотеза, най-често се извършва чрез сделки, които заобикалят закона, като данъчно задълженото лице използва необичайни, най-често стопански неприемливи и усложнени правни средства, служещи за намаляване или направо избягване на възникващия данъчен дълг и използването на които не може да се обоснове със значими действителни стопански или други причини. За да е налице отклонение в тези случаи, същото следва да е резултат именно от такива сделки, както и да е налице поведение на участващите в сделките лица, насочено към постигане на такъв резултат като целения или допълнително постигнат резултат. При тази проява на отклонение от облагане е налице действително реализиран доход, който е превърнат по някакъв начин най-често в необлагаем. Например, с оглед необлагане на доход от продажба на конкретен актив, същият се прехвърля без печалба или с минимална такава на лице, което при последващата продажба на действителния купувач, когато се реализира действителната печалба, няма да дължи данък, тъй като за номиналния получател доходът е необлагаем или е губещо предприятие - арг. от чл. 16, ал. 1 от ЗКПО.

   Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗКПО предвижда специални хипотези на отклонение от данъчното облагане. Следва да се има предвид, че първите три хипотези са правни фикции (приравнени на отклонение от данъчно облагане), макар и по същността си да не попадат в общата логика на отклонението, а по-скоро целят да предотвратят укриване на доходи или приходи. Това становище е споделено и от приходната администрация в Становище № 26-Д-194/28.09.2011 г. на НАП относно данъчното третиране по ЗКПО при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице. Хипотезите са следните:
а) Значително превишаване на количествата на влаганите материали и суровини за производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини.
Съгласно СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. В тази хипотеза логиката на данъчното законодателство следва тази на счетоводната уредба, изразена в икономическата същност на понятието „себестойност“.
б) Договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага.
Правната уредба на „договора за заем за послужване“ е материя на гражданското право и се съдържа в разпоредбата на чл. 243 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съгласно който с договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне. Необходимо е да се отбележи, че сделките между търговци по дефиниция съгласно разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) са възмездни. В Решение № 5555/22.04.2013 г., постановено по описа на ВАС, I отд., е разгледан случай, при който ревизираното лице е прехвърлило суми на физическо лице, като не са представени доказателства на какво основание са прехвърлени средствата, което е дало основание на 3-членния състав на ВАС (като касационна инстанция) в окончателното съдебно решение да приеме, че заеми, невъзстановени към датата на ревизията са предпоставка за определяне на приход от лихва, поради което финансовият резултат правилно е увеличен от ревизиращия орган, предвид че е налице отклонение от данъчното облагане съгласно чл. 16, ал. 2, т. 2 от ЗКПО.
в) Получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността.
В цитираното по-горе Становище № 26-Д-194 /28.09.2011 г. на НАП е посочено, че § 1, т. 32 от ДР на ЗКПО, изр. 1-во презюмира, че когато сделката е между лица, които не са свързани, то определената лихва би следвало да се смята за пазарна.
В случай, че не е уговорена лихва, следва да се приема, че е налице отклонение от данъчното облагане, защото такава търговска практика не е обичайна - ТЗ определя възмезден характер на сделките между търговци, както и дължимостта на лихви по търговски сделки, за разлика от гражданскоправните отношения, при които лихва се дължи, когато е изрично уговорена.

   Съгласно този текст на закона, като отклонение от данъчното облагане следва да се третира предоставянето на временна финансова помощ под формата на допълнителни парични вноски от съдружниците на основание чл. 134, ал. 1 от ТЗ. Разпоредбата на ал. 3 от същия текст урежда възможността да бъде уговорено заплащането на лихви за предоставените допълнителни парични вноски, но нормата е диспозитивна, поради което единствено от волята на съдружниците зависи дали ще я приложат. В случай, че съдружниците предпочетат да не приложат тази разпоредба, сделката ще има безвъзмезден характер и получаващото временна финансова помощ дружество следва да увеличи данъчния си резултат със сума равна на пазарната лихва, за да не попадне в хипотезата на чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. Задължението за допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ възниква в резултат на решение на Общото събрание на дружеството, прието с мнозинство повече от три четвърти. Съгласно чл. 16, ал. 1 и чл. 16, ал. 3 от ЗКПО е налице отклонение от данъчното облагане при извършване на сделки, за които има свободно изразена воля от страна на субектите. В случая по чл. 134 от ТЗ съществува задължение за извършване на вноски, които в правната доктрина се приравняват на заем за потребление, без да е налице такава свободно изразена воля (в този смисъл е и трайно установената съдебна практика Решение № 2850/28.03.2005 г. на ВАС по адм.д. № 9318/2004 г.; Решение № 6930/23.06.2006 г. на ВАС по адм.д. № 9389/2005 г.). За съдружниците възниква задължение за парични вноски, а за дружеството - задължението да ги върне в определен срок. Това е становището на органите по приходите, изразено в Указание № 26-77/19.11.2007 г. относно данъчното третиране по реда на ЗКПО на допълнителните вноски в капитала на дружеството по реда на чл. 134 от ТЗ.
За прилагане на тази хипотеза е интересно и становището на ВАС, изразено в Решение № 2252/27.02.2015 г., постановено по адм.д. № 4794/2014 г. по описа на ВАС, VIII отд. Съгласно чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО получаването или предоставянето на кредити е лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на съответната сделка, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна финансова помощ, са сделки, чието извършване води до отклонение от данъчното облагане - за легалното определение на „пазарна лихва“ § 1, т. 32 от ДР на ЗКПО. Когато не е договорена лихва или договорената такава е по-ниска от пазарната лихва, не може да се счита, че е налице максимално изгоден процент за търговското дружество, както и не е налице кредит с максимално изгоден ефект, тъй като във всеки случай кредитите се отпускат срещу лихва - предвид тяхната правна природа. При определяне на пазарната лихва се ползват данните от официалния сайт на БНБ.
г) Начисляването на възнаграждения или обезщетения за услуги без те да са реално осъществени.
Това е може би хипотезата с най-голямо практическо приложение и обхваща най-голям брой случаи, при които може да се наблюдава манипулиране на данъчната основа.
В разглежданата хипотеза основно е доказването на „реалността на доставките“, което на практика създава затруднения, предвид че в закона не са заложени критерии и параметри относно начините и необходимите документи за доказване. Нито в практиката на НАП, така и в съдебната практика не е направено изчерпателно изброяване на каталог от доказателства, при наличието на които доставката ще бъде приета за „реално извършена“ при прилагането на ЗКПО.

   При трайно установената съдебна практика на ВАС няма съмнение, че ЗКПО не предвижда признаване на разходи по фактури, които не отразяват действително осъществените данъчни събития.
В Решение № 5961/25.05.2015 г., постановено по адм.д. № 7140/2014 г. по описа на ВАС, VIII отд., е изразено становище, че съгласно чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО заплащането на неосъществени услуги представлява отклонение от данъчното облагане, което препятства вземането му предвид при определяне на данъчната основа - арг. от чл. 16, ал. 1 от ЗКПО и признаването му за данъчни цели - арг. от чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
За целите на ЗКПО могат да се признават разходи за дейността на ревизираното лице - получател по фактурите при наличие на реални доставки. Когато такива липсват е налице неоснователно намаляване на финансовия резултат с отчетените разходи по процесиите фактури и законосъобразно увеличаване на финансовия резултат за годината на счетоводното им отчитане. В този смисъл е и Решение № 6505/03.06.2015 г., постановено по адм.д. № 4046/2015 г. по описа на ВАС, II отд., където съдът дефинира кога една доставка е нереална, а именно, когато няма получена стока или услуга, което подлежи на доказване.
В друго свое решение № 10509/30.07.2014 г., постановено по адм.д. № 14190/2013 г. по описа на ВАС, VIII отд., ВАС приема, че след като не са налице достатъчно доказателства за реалност на извършените услуги, правилно е увеличен финансовият резултат за оспорваните приходи с разходите по процесиите фактури на основание чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО.
В качеството им на положителни факти от обективната действителност, осъществяването на услугите подлежи на пълно доказване, а доказателствената тежест за това лежи върху страната, която претендира от настъпването им на изгодни за себе си правни последици. Фактическото извършване на сделките доказва реалността им. След като не е доказано реално осъществяване на реални услуги, описаните сделки са сключени с цел отклонение от данъчното облагане.

   И в практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) трайно е възприето разбирането, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписване във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци - Решение от 08.05.2013 г. по дело С-271/2012 г. на СЕС.
На последно място, чл. 16, ал. 3 от ЗКПО предвижда хипотеза на отклонение от данъчното облагане чрез симулативна сделка. Фактическият състав на тази хипотеза предвижда случаите, при които привидното състояние на една сделка цели да прикрие реалната воля на страните. Симулативните сделки са предмет на правна уредба от гражданското и търговското право. Отклонението от облагане в тази хипотеза се извършва чрез сключване на привидни сделки, които прикриват липсата на сделка въобще (абсолютна симулация). Например, заплащане за извършена услуга, която всъщност не е извършена или е извършена от друго лице, или прикриват друга сделка, която отразява действителното правно положение, например възнаграждение за услуга се прикрива със завишена цена на продажба.
На последно място следва да се отбележи, че разпоредбите за отклонение от данъчно облагане се прилагат и по отношение на трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранно лице, разположени извън страната, съобразно спецификата на мястото на стопанска дейност - § 1, т. 6 от ДР на ДОПК във връзка с § 1, т. 15 от ДР на ЗКПО.
В заключение, взаимоотношенията между свързани лица и отклонението от данъчното облагане могат да повлияят върху финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието, но в по-голям мащаб засягат и фискалната политика, ето защо идентифицирането на отклонения от данъчния закон е важна задача, която стои пред органите по приходите, така и в дейността на административните съдилища и най-вече на ВАС при разрешаване на възникнали по този повод данъчни спорове.