По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Какво трябва да е ЕКАТТЕ-то на работници, които работят в командировка на различни обекти, които изпълнява фирмата? Дейността е събаряне и разрушаване и обектите са на територията на България.

   През 2017 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.04.2017 г.). Като че ли с най-голяма практическа значимост сред тях се оказва въвеждането на ново задължение за работодателите за посочване на код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на работника или служителя. Класификаторът се поддържа за статистически цели от Националния статистически институт. Всяка административно-териториална единица (област, община, кметство, район), се означава със съответен код, който се вписва в уведомленията. Предвидено е в случаите, когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, да се попълва код “00000”.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. “г” от Наредба № 5 въвежда и задължение в тридневен срок от промяната на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, работодателят да изпраща уведомление по Приложение № 1 до НАП. (Това задължение не се прилага за случаите, когато промяната на работното място се дължи на командироване.)

   С § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 се въвежда задължение за работодателите в срок до 30.10.2017 г. да изпратят уведомления съгласно Приложение № 1 за регистрираните преди 01.04.2017 г. трудови договори, като попълнят и кода по ЕКАТТЕ на населеното място, където е мястото на работа на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, следва да се попълни код “00000”. Такова уведомление се изпраща само за трудовите договори, които не са прекратени към датата на изпращането.
От изложените данни в запитването може да се заключи, че мислимите варианти за попълване на уведомлението тук са два: или за код по ЕКАТТЕ да се посочи кодът на населеното място, където е определеното място на работа според трудовия договор (в общия случай това е седалището на работодателя - арг. от чл. 66, ал. 3 КТ), или да се впише код “00000” поради обстоятелството, че не може да бъде определен точен код по ЕКАТТЕ. И в двата случая няма да възникнат допълнителни практически затруднения, защото при командироване не се подават нови уведомления. Ако все пак бъде избран вариантът с попълване на “00000”, желателно е и в самия трудов договор да се посочи, че характерът на работата налага изпълнението на трудовите задължения на територията на цялата страна.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...