По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Деклариране в дневника за продажби при разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Деклариране в дневника за продажби при разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС

Публикувано на 08.12.2017

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    В коя колона от дневника за продажби се декларира услуга по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, т.е. разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС?

   Съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз;
2. доставяните услуги са:
- предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
- рекламни услуги;
- услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер;
- обработка на данни или предоставяне на информация;
- банкови, финансови, осигурителни, застрахователни и презастрахователни услуги с изключение на отдаването под наем на сейфове;
- осигуряване на персонал;
- отдаване под наем на движими вещи с изключение на всички видове превозни средства;
- услуги по осигуряване на достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или до мрежа, свързана с такава система, до електроенергийната система или до топлофикационните или охладителните мрежи, или услуги по пренос или по разпределение чрез тези системи или мрежи и доставката на други услуги, пряко свързани с тях;
- поемане на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права по горните услуги;
- посреднически услуги, извършени от лице, действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с горните услуги.
Колоните от дневника за продажбите, за които не се начислява ДДС (няма колона за данък), са следните:
Данъчна основа на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС (колона 19);
Данъчна основа на ВОД (колона 20);
Данъчна основа на доставки по чл. 140, 146, чл. 173 от ЗДДС (колона 21);
Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка (колона 22);
Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка (колона 23);
Данъчна основа на освободени доставки и освободените ВОП (колона 24);
Данъчна основа на доставки като посредник в тристранни операции (колона 25).
От посочените колони най-подходяща за услугите по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС е колона 23 - “Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка”.
В чл. 69, ал. 2 от ЗДДС е посочено, че за целите на ал. 1 (приспадане на данъчен кредит за облагаеми доставки) за облагаеми доставки се смятат и:
1. доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната;
2. доставките на финансови услуги по чл. 46 и на застрахователни услуги по чл. 47, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато доставките на тези услуги са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!