По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Безсрочен трудов договор е прекратен поради съкращаване на щата от 15.05.2017 г. и от следващия ден е сключен нов трудов договор за заместване със същото предриятие. Служителят има останал неизползван отпуск 18 дни за 2015 г. и 15 дни за 2016 г. Остават ли тези дни изцяло или частично за ползване при новия договор?

   С прекратяването на трудовия договор отпада правото на ползване на платен годишен отпуск. Независимо че веднага се сключва нов трудов договор със същия работодател, правото на неизползваните отпуски не може да бъде прехвърлено върху този договор. При прекратяването на трудовия договор на 15.05.2017 г. лицето трябва да получи обезщетение за неизползваните към уволнението дни платен годишен отпуск. В съответствие с чл. 176а от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. В случая правото на платения годишен отпуск за 2015 г. се погасява след 31.12.2017 г., а на отпуска за 2016 г. - след 31.12.2018 г.
На това основание при прекратяването на трудовия договор на 15.05.2017 г. на лицето следва да се изплати обезщетение за общо 40 работни дни неизползван платен годишен отпуск за 2015 г. и 2016 г. и за полагащите се за 2017 г. неизползвани дни.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...