По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност

Публикувано на 05.12.2017

Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ

    В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, експерт по осигуряването в НОИ, разглежда казуса: Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане в половин размер по чл. 50а КСО майка, получаваща обезщетение по чл. 50, ал. 1 от кодекса за остатъка след 135-ия до 410-ия календарен ден за първо дете, ако прекъсне ползването му с болнични листове за бременност и раждане за второ дете, т.е. допустимо ли е едновременно да се получава парично обезщетение по чл. 50а КСО и парично обезщетение по болничен лист за нова бременност?

   В разпоредбата на чл. 50а, ал. 1, т. 1 КСО е регламентирано, че когато след изтичане на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не се ползва отпускът за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв, прекъсне неговото ползване, майката (осиновителката) има право да получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане.
Следва да се знае, че неизползване или прекъсване в ползването на отпуска за бременност и раждане е налице, когато майката се върне на работа, какъвто е и мотивът за създаване и приемане на разпоредбата на чл. 50а КСО, или ползва друг вид законоустановен отпуск (платен годишен отпуск, неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година, платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност поради общо заболяване, включително и за гледане на болен член от семейството).
В конкретния случай майката ползва отпуск от същия вид (отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ за бременност и раждане) по представените болнични листове за бременност и раждане, макар и за друго дете, поради което няма право на парично обезщетение по чл. 50а КСО.




Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...