По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие

Публикувано на 05.12.2017

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

    В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие.
Според МСС 28 Инвес­тиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в СС 28 няма такива изисквания), когато инвеститорът внася непарични активи (апорт) в капитала на асоциирано или съвместно предприятие, счетоводното третиране е в зависимост от това дали вноската има търговски характер или не:
- ако вноската има търговско съдържание, нереализираната печалба или загуба се елиминира от инвестицията до дела на инвеститора (пар. 30 и 28);
- ако вноската няма търговско съдържание, печалбата или загубата се разглежда като нереализирана и не се признава (пар. 30).
Непаричната вноска има търговско съдържание при спазване на следните изисквания (на основание МСС 16, пар. 25):
- конфигурацията (размер, момент на реализиране и риск) на паричните потоци от получената инвестиция се различава от конфигурацията на паричните потоци от апортирания актив;
- специфичната за предприятието стойност на частта от дейността, която е засегната от сделката, се променя в резултат на размяната;
- разликата в (а) и (б) е значителна по отношение на справедливата стойност на разменените активи.
Пример: Инвеститор притежава 40% дялово участие в асоциирано предприятие. За придобиването на това участие той е заплатил 200 000 лв. в парични средства и е направил непарична (апортна) вноска във вид на земя в асоциираното предприятие. Балансовата стойност на апортираната земя е 1 000 000 лв., а справедливата стойност е 1 800 000 лв.
а. Ако сделката по апортирането има търговско съдържание, инвеститорът елиминира 40% от печалбата по прехвърлянето и отчита своята инвестиция в съвместното предприятие, както следва:
Платени парични средства 200 000 лв.
Апортирана земя [1 800 000 - (40% х 800 000)] 1 480 000 лв.
Инвестиция в асоциирано предприятие 1 680 000 лв.
Счетоводна статия:
Дт с/ка Инвестиции в асоциирани предприятия 1 680 000
Кт с/ка Разплаща­телна сметка в левове 200 000
Кт с/ка Земи 1 000 000
Кт с/ка Други приходи 480 000
480 000 лв. = 800 000 х 60% дял на останалите инвеститори.
б. Ако сделката по апортирането няма търговско съдържание, инвеститорът елиминира цялата нереализирана печалба и отчита инвестицията си в асоциираното предприятие съгласно пар. 30 на МСС 28, както следва:
Платени парични средства 200 000 лв.
Апортирана земя (1 800 000 - 800 000) 1 000 000 лв.
Инвестиция в асоциирано предприятие 1 200 000 лв.
Счетоводна статия:
Дт с/ка Инвестиции в асоциирани предприятия 1 200 000
Кт с/ка Разплаща­тел­на сметка в левове 200 000
Кт с/ка Земи 1 000 000
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...