По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Публикуване на ГФО на фондация
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Публикуване на ГФО на фондация

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Трябва да се публикува ГФО на фондация (сдружение с дейност в частна полза). През 2016 г. има дейност, в НСИ и НАП са подадени годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Какво трябва да съдържа ГФО за 2016 г. и къде трябва да се публикува?

   Отговор: Съдържанието на финансовите отчети се определя със Закона за счетоводството. В чл. 29 от този закон е посочено, че годишният финансов отчет на микропредприятията, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели. Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение. Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти. Всички предприятия могат по избор да съставят пълен комплект финансови отчети.

   Съгласно чл. 38, чл. 1 от Закона за счетоводството предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието (от 01.01.2018 г., съгл. ДВ, бр. 74 от 2016 г. – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията) при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.
От последната разпоредба става ясно, че годишният финансов отчет на юридическо лице в частна полза трябва да се публикува чрез икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни на следващата година.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...