По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Условия и ред за ползване на данъчен кредит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Условия и ред за ползване на данъчен кредит

Публикувано на 08.12.2017

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактурите за комисиона във връзка с отпечатване на ваучери за храна на персонала?

   Отговор: Условията и редът за ползване на данъчен са регламентирани в чл. 69 – 72 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 регистрирано по ЗДДС лице има право на данъчен кредит за получени стоки и услуги, когато те се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. В чл. 70 са изброени случаите, в които едно данъчно задължено лице няма право на данъчен кредит, а именно, когато стоките и услугите се използват за: извършването на освободени доставки; за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето; представителни или развлекателни цели; когато е придобит мотоциклет или автомобил или стоките и услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили. Видно от всичко казано дотук, услугата по отпечатване на ваучери за храна за персонала не е в изброените случаи, в които едно лице няма право на данъчен кредит. По принцип ваучерите за храна представляват книжа, заместващи паричните средства, които се ползват за заплащане труда на работниците. И доколкото трудът на работниците се използва в независимата икономическа дейност на дружеството за реализиране на облагаеми доставки, считаме, че дружеството ще има право на данъчен кредит при спазване останалите изисквания на закона (наличен данъчен документ, издаден от доставчика и отразяване на документа в дневника за покупките в текущия или следващите 12 данъчни периода). Подобно е третирането на доставката и на Министерството на финансите, изразено в Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна - УК-3 от 21 март 2005 година.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!