По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Регистрирани сме като религиозно общество в регистъра на вероизповеданията. Даренията, които ще получава нашето вероизповедание, считат ли се за доход и ще трябва ли да се облагат с 10% данък по чл. 92 от ЗКПО?

   Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за вероизповеданията правото на вероизповедание включва и правото да се създават и поддържат религиозни общности и институции със структура и начин на представителство, които са подходящи според свободното убеждение на членовете им. В зависимост от конкретните обстоятелства те може да имат различен юридически статут, но най-често са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). За доходите си от стопанска дейност тези лица подлежат на облагане по реда на ЗКПО. По общо правило обект на облагане с корпоративен данък са печалбите на данъчно задължените лица, формирани като разлика между признатите им за данъчни цели приходи и разходи. Приходите от дарения не са приходи от стопанска дейност и не подлежат на облагане с корпоративен данък. Аргумент за това е фактът, че като сделка дарението не попада в обхвата на чл. 1 от ТЗ, нито се извършва с цел реализиране на печалба. То е безвъзмезден договор, при който дарителят прехвърля права, без да получава нещо от надарения, но от своя страна надареният е длъжен да изяви своята воля, че приема подареното. Следователно получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...