По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2017 г. > Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат?

   Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Доходите от чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са следните:
– доходи от друга стопанска дейност;
– доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
Според чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Няма законово изискване за наименованието на този първичен счетоводен документ. Той може да се нарича протокол, разписка, сметка и други подобни.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...