По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Командироване в чужбина
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Командироване в чужбина

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българското дружество, които се нуждаят от одобрение/съдействие от чужбина)?

   Съгласно новия чл. 121а, ал. 1 КТ командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на ЕС, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) в предприятие от същата група предприятия.
В изрични указания, публикувани на интернет страницата на ГИТ в началото на 2017 г., е посочено, че новата нормативна уредба не важи при командироване в страните извън Европейския съюз, както и при командироване за обучения, специализации, работни срещи, конференции и др. За тях се прилага досегашният ред за командироване, регламентиран в чл. 121 от КТ.
Следователно, за да се даде категоричен отговор на въпроса за приложимостта на новите правила за командироване в рамките на предоставяне на услуги, следва да се анализира целта на командировката. Ако командированото лице ще изпълнява задачи в полза на приемащото предприятие от групата, ще е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги. От формулировката на запитването обаче се налага по-скоро обратният извод - че става дума за работни срещи за обсъждане на общи проекти или проекти на българското дружество. Считам, че тази хипотеза не попада в приложното поле на новия режим и следва да се подчинява на досегашния ред за командироване по чл. 121 КТ, респ. НСКСЧ.