По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Христо Досев - д.е.с.

    Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин?

   При положение че дружеството притежава правото да контролира актива и да извлича от него бъдещи изгоди и ползи, то тогава има задължението да го признае в своите финансови отчети и счетоводни регистри. Проблемът в случая се изразява в това как предприятието да оцени достатъчно надеждно първоначалната стойност на актива, след като за него от дружеството не са изтекли парични средства, други активи или не е възникнало задължение (пасив). В тази връзка считаме за удачно да се приложи принципната постановка на параграф 4.7, буква “б” от СС 16 Дълготрайни материални активи, както и изискването на параграф 3.2, буква “б” от СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.
СС 16 изисква първоначалната оценка на дълготрайните материални активи, получени в резултат на безвъзмездна сделка, да се оценява по справедлива стойност. За целта дружеството само или с помощта на оценител (последното не е задължително) следва да определи тази справедлива стойност. При положение че в конкретната хипотеза останалата част е придобита в сделка за покупко-продажба, дружеството може да възприеме единичната покупна цена (лева за кв.м) като справедлива стойност на земята, получена като дарение.
Според параграф 3.8 от СС 20 последният следва да се прилага и при получените в предприятията дарения от трети лица (неправителствени дарения). В този случай, ако дарението е обвързано с условия, спазвайки изискванията на параграф 3.2, буква “б”, дружеството следва да отчете полученото дарение като финансиране, което следва да се признае като текущ счетоводен приход на база на условията, свързани с надарената земя. Напр. ако условието на дарението е върху надарената земя да се построи сграда, то приходът от финансирането следва да се признава като текущ счетоводен приход за периода, пропорционално на начислените амортизации на тази сграда. Т.е. стандартът се стреми дружеството да признава разходите в периодите, когато има пряка връзка с приходите, свързани с тях (принципа на съпоставимост, разяснен като постановка в Общите разпоредби към НСС, въпреки че вече не е част от принципите, регламентирани в чл. 26 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2016 година). СС 20 ограничава срока, през който ще се признае приходът от финансиране с произход неамортизируем актив на неповече от 20 години.
В случай обаче, че дарението на земя е безусловно, то тогава дружеството следва да признае приход веднага в периода на получаването му.
В заключение можем да обобщим, че безвъзмездно придобитите активи следва да се признаят при отчитащото се предприятие по справедливи стойности. Формираната стойност на финансирането в резултат на пазарната (справедлива) оценка на безвъзмездно получения актив следва да се признае като текущ счетоводен приход през отчетните периоди пропорционално на счетоводно отчетените разходи, обвързани с надарения актив, когато са налице условия по дарението, или веднага като текущ приход при безусловно получени дарения.