По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Облагане на услуги, предстнавляващи комплекс от услуги за реклама и административно посредничество при осъществяването на продажбите
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане на услуги, предстнавляващи комплекс от услуги за реклама и административно посредничество при осъществяването на продажбите

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант

    Въпрос: Фирма А притежава правата върху сайт за онлайн търговия с дрехи на дребно в Гърция. Стоките, които се продават, са собственост на фирма В. Фирма В плаща на фирма А за използването на сайта, рекламата и за цялостното администриране и организиране на продажбите.
До клиентите стоките се транспортират от и за сметка на фирма В чрез куриерски фирми.
За удобство на клиентите плащането се извършва през виртуален пос и през Pay Pall система.
Допустимо ли е сметките, по които клиентите плащат, да са на фирма А, която да работи като комисионер? Да считаме ли, че дейността на фирма А е изцяло на територията на РБ, а за фирма В следва да се следи оборот при уславията на дистанционна продажба?
Отговор: Според посочените фактологични обстоятелства фирма А (с неизвестен данъчен статут за целите на ЗДДС и местоустановяване на независимата й икономическа дейност - у нас или извън страната) притежава сайт за онлайн търговия, чрез който рекламира, организира и администрира продажби на дребно на дрехи в Гърция. Дрехите са собственост на фирма В (също с с неизвестен данъчен статут и местоустановяване на независимата й икономическа дейност). Дрехите се изплащат до клиентите от и за сметка на фирма В чрез куриерска фирма и й се плащат чрез виртуален пост и през Pay Pall система.

   В запитването липсва информация и относно това как са уредени документално и данъчно до момента взаимоотношенията между двете фирми, но се търси отговор на въпроси, които може да се оценят както като свързани с текущото състояние на тези взаимоотношения, така и с евентуална промяна в бъдеще. Те са съответно:
- дали при състоянието на взаимоотношенията между двете фирми в момента може да се приеме, че дейността на А е изцяло на територията на РБ, а фирма В да следи дали формира оборот при условията на дистанционна търговия и
- допустимо ли е сметките, по които плащат клиентите, да са на фирма А, която да работи като комисионер, т.е. да осъществява продажбите от свое име, но за сметка на В.
Предвид многообразието от нормативни хипотези, приложението на които зависи от посочените по-горе като неизвестни данни, в отговора си приемаме, че двете фирми са български данъчно задължени лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС само у нас. Това означава, че при посочените обстоятелства А осъществява за В доставки на услуги, представляващи комплекс от услуги за реклама и административно посредничество при осъществяването на продажбите, осъществявани от В. По правило, когато получател на такива услуги е данъчно задължено лице, местоизпълнението на доставките им се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и е там, където е установена независимата икономическа дейност на получателя или обектът му на стопанска дейност, с който са свързани доставките. Приехме, че В е българско данъчно задължено лице и следователно местоизпълнението на доставките, които извършва за него А, е на територията на страната. Това е така, въпреки че продажбите, с които са свързани тези услуги, са на територията на Гърция, тъй като тя няма там постоянен обект на стопанска дейност, с който да са свързани те. Получатели на продаваната от В стока там най-вероятно са физически, т.е. данъчно незадължени лица и за целите на облагането с ДДС тези продажби се квалифицират като „дистанционни”. Това означава, че до достигането на данъчния праг за такива продажби, определен в гръцкото законодателство, В следва да им начислява и отчита данък у нас. След като в рамките на една календарна година (текуща или предходна) стойността на продажбите на В там достигне този праг (35 000 евро), тя следва да се регистрира там за целите на облагането.
Що се отнася до това дали при продажбите на дрехи в Гърция А може да действа в качеството на комисионер и плащанията за доставките им да се извършват по нейна сметка, нормативно това е възможно и е по избор на двете фирми. Ако те приемат този вид взаимоотношения и при продажбите А ще действа от свое име, но за сметка на В. Тогава облагането на доставките, които възникват между тях и съответно между А и лицата, на които се продават дрехите, ще се извършва по реда, регламентиран в разпоредбите на чл. 127 от ЗДДС.