По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Продажба на дружествени дялове
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Продажба на дружествени дялове

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв., печалба - 400 000 лв.
Двамата съдружници искат да заменят дяловете си и всеки да управлява по едно дружество.
ЕООД-то остава на съдружник 1. ООД-то става ЕООД и остава на съдружник 2.
Как се оценява делът на всеки и какви данъци ще дължат съдружниците по ЗДДФЛ или ЗКПО?

   След като ООД-то е едноличен собственик на капитала на ЕООД, учредено с апортна вноска на собствени имоти, то в счетоводните регистри на ООД-то следва да се отчита инвестиция в дъщерно предприятие, като не е налице промяна в собствеността на ООД-то и то се запазва между двамата собственици - физически лица.
За да стане ООД-то собственост само на съдружник 2 (като едновременно с това се превърне в ЕООД), то съдружник 1 следва да продаде на съдружник 2 притежаваните от него дружествени дялове. Продажната цена е договорка между двете физически лица и тя няма счетоводен израз в предприятието. В резултат на продажбата съдружник 1 ще реализира облагаем доход, който на основание чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДФЛ се определя като положителна разлика (печалба) между продажната цена и цената на придобиване на дружествените дялове. При положение че вписаният капитал на ООД-то е 5000 лева и е изцяло внесен и ако съдружник 1 притежава 50% от дружествените дялове на ООД, то цената на придобиване на дружествените дялове в ООД-то е 2500 лева. Ето защо съдружник 1 ще дължи данък по реда на ЗДДФЛ върху положителната разлика между договорената продажна цена и цената на придобиване (2500 лева според направените допускания).
От своя страна, за да може съдружник 1 да стане едноличен собственик на капитала на ЕООД, то той следва да ги закупи от дружеството ООД. След като в тази сделка съдружник 1 е купувач, а не продавач на дружествени дялове, за него не възниква доход, който да подлежи на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.
За дружество ООД ще е налице счетоводна печалба или загуба, формирана като разлика между продажната цена на 100% дялове от дружество ЕООД и цената на придобиване на 100% дялове в дъщерното дружество ЕООД.