По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Продажба на дружествени дялове
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Продажба на дружествени дялове

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв., печалба - 400 000 лв.
Двамата съдружници искат да заменят дяловете си и всеки да управлява по едно дружество.
ЕООД-то остава на съдружник 1. ООД-то става ЕООД и остава на съдружник 2.

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...