По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Дистанционни продажби
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Дистанционни продажби

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

    Дружество, регистрирано в България и имащо български VAT номер, продава онлайн на клиенти от цял свят (повечето физически лица) стоки - календари с картини на художници и други сувенири с картини. От гледна точка на ДДС:
1. За физическите лица от ЕС следва да се начисли и плати 20% върху цената на календарите. ДДС не е дължимо върху стойността на шипинга до адреса на купувача?
2. За лица с валиден ДДС номер на територията на ЕС се прилага нулева ставка?
3. За лица извън ЕС - начислява ли се ДДС?
Какви документи следва да набави дружеството за контрагентите, които са регистрирани по ДДС в ЕС и за които ще приложи нулева ставка?

   Онлайн търговията със стоки става все по-популярна сред търговците, особено при извършването на продажби на стоки на физически лица, нерегистрирани по ДДС и намиращи се в друга държава. Законът за данък върху добавената стойност предвижда специален режим на облагане на доставките на стоки от регистрирани лица в рамките на Европейския съюз към нерегистрирани лица в рамките на съюза (т.нар. дистанционни продажби).
Разпоредбата на чл. 14 от ЗДДС изисква едновременното изпълнение на няколко условия, за да попадне продажбата на стоки към данъчно незадължени лица в хипотезата на дистанционна продажба, а именно:
1. стоките да се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от
територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
- не са нови превозни средства или
- не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
- не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

   Важно за облагането с ДДС на доставките при условията на дистанционна продажба на стоки е определянето на мястото на изпълнение на доставката. На основание чл. 20, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, когато:
1. доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2. извършените от доставчика дистанционни продажби за лица на територията на друга държава членка не надвишават определения за държавата членка праг;
3. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.
От момента, в който лицето достигне прага в другата държава членка и се регистрира за целите на ДДС в нея, мястото на изпълнение на тази доставка вече не е на територията на България, респективно за тази доставка ще се начислява данък по ставката в тази друга държава членка.
Независимо че не е изпълнено условието за достигане на необходимия праг за регистрация при дистанционни продажби за държавата членка, в която се осъществяват, мястото на изпълнение на тези продажби няма да е на територията на страната, при условие че доставчикът е уведомил териториалната агенция по регистрация, че желае мястото на изпълнение да е на територията на другата държава членка, където приключва транспортът и същият е регистриран за целите на данък върху добавената стойност в тази друга държава членка (чл. 20, ал. 5 от ЗДДС).

   Облагането, декларирането и отчитането на доставките при условията на дистанционни продажби на територията на страната се извършва по общия ред на закона.
Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗДДС данъчната ставка при облагаемите доставки е в размер на 20 на сто, освен когато изрично са посочени като облагаеми с нулева ставка.
На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и получателя. Съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. В този случай доставчикът - регистрирано по ЗДДС лице, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, който съдържа съгласно чл. 112, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗДДС обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Когато издаването на фактурата не е задължително, на основание чл. 113, ал. 6 от ЗДДС тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.

   Дистанционните продажби не се посочват съг­ласно чл. 117, ал. 4 от ППЗДДС във VIES декларацията, когато получатели са нерегистрирани по ДДС лица.
Доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми доставки с данъчна ставка 20 на сто, трябва да се отразят в дневника за продажби, като в колона № 11 се отрази данъчната основа на доставката, а в колона № 12 - начисленият ДДС за доставката. По аналогичен начин следва да се попълни справката-декларация по ЗДДС, съответно клетка 11 - данъчна основа на доставките, и клетка 12 - начислен ДДС за доставките. Отчетът за продажби се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони 1-5 и 9-25.
Следва да имате предвид, че когато дружеството ви извършава доставки на стоки на физически лица на територията на Европейския съюз, като стоките тръгват от територията на страната и са изпълнени изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС, извършените от вас доставки следва да се декларират и отчитат съгласно гореизложения данъчен режим. Във вашия случай при извършване на онлайн продажби на календари на физически лица от ЕС, нерегистрирани по ДДС, следва да се начисли и плати 20% български ДДС върху цената на календарите. ДДС също е дължимо върху стойността на транспорта (шипинга) до адреса на купувача по общите правила на ЗДДС. Когато се извършва електронна продажба на стоки, трябва да се има предвид това, че данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът е получил плащането.
При условие че дружеството се регистрира за целите на дистанционните продажби в съответните европейски страни, където са установени получателите, нерегистрирани лица, то документирането и отчитането на доставките на стоките при условията на дистанционните продажби ще се извършва по правилата на законодателството на съответните страни. Издадените във връзка с тези доставки фактури следва да се отразят и в дневника за продажбите в кл. 23 - ДО на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, съответно кл. 18 от справката-декларация по ЗДДС.
Относно продажбите на физически лица, установени в трети страни, приложение намира правилото за определяне мястото на изпълнение при доставка на стоки, които се изпращат или превозват, регламентирано с разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, според която място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

   В случай че извършвате продажба на лице, нерегистрирано по ЗДДС, в страна извън Европейския съюз, за да ползвате нулева ставка на данъка, следва да имате предвид разпоредбите на чл. 28 от ЗДДС и чл. 21 от ППЗДДС. По смисъла на чл. 28, т. 1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.
Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката съгласно чл. 21 от ППЗДДС доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
Видно от посочената разпоредба, за да е налице основание за прилагане на нулева ставка на данъка по чл. 28 от ЗДДС, вие следва да разполагате с всички изброени документи.
Доставките на стоки, облагаеми с нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, се декларират в колона № 19 на дневника за продажбите и съответно в клетка №14 на справката-декларация се попълва данъчната основа на доставката.
Доставките на стоки, облагаеми с нулева ставка, не се посочват във VIES декларацията (чл. 117, ал. 4 от ППЗДДС).

   Обръщаме ви внимание, че съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС, в случай че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В тези случаи данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
Когато обаче извършвате продажба на стоки на чужди данъчно задължени лица или незадължени юридически лица с валиден ДДС номер в държава - членка на ЕС, ще е налице вътреобщностна доставка на стока, облагаема с нулева ставка на данъка, тъй като ще са възникнали условията на чл. 7, ал. 1 във вр. с чл. 53, ал. 1 от ЗДДС. Документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки, с които трябва да се снабдите, са изрично посочени в чл. 45 ППЗДДС, а именно:
1. документ за доставката:
а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;
б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.
Транспортният документ може да бъде копие от товарителница, ЧМР, авиотоварителница, коносамент или друг международно признат документ, в който доставчикът е посочен като изпращач, документ, издаден от пощенски оператор, и др. - в зависимост от способа на изпращане/транспортиране на стоката. Транспортният документ (международна товарителница) трябва да съдържа подписи, печати, дати и място на получаване.