По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Бойко ХАДЖИЙСКИ - юрист

    Приета съм във висше учебно заведение, редовно обучение, поради което вече няма да мога реално да изпълнявам задълженията си по трудовия договор с моя работодател. Как мога да прекратя трудовия си договор и необходимо ли е да изпращам предизвестие?

   Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение е възможно, и е уредено в чл. 327, ал. 1, т. 6 на Кодекса на труда. По този начин законодателят гарантира със средствата на трудовото право, като му дава и преимущество на закрепеното в Конституцията право на образование на всеки гражданин.
Не се изисква отправянето на предизвестие, но е задължително волята на работника или служителя за прекратяване на правоотношението да е била изразена писмено и да е достигнала до работодателя. Без да е изрично записано, следва да се приеме, че към заявлението за прекратяване на правоотношението следва да бъде приложен и документ, доказващ продължаването на образованието, издаден от съответното учебно заведение В противен случай ще е налице възможност за злоупотреба с право, и оттам за нарушаване правата на работодателя, напр. да получи предизвестие.
Горепосоченото основание е приложимо не само при продължаване на образованието във висше учебно заведение, но и при постъпване в средно или полувисше такова, независимо държавно или частно, по държавна поръчка или в платено обучение, както и при докторантура. Задължително е във всички тези случаи обаче обучението или докторантурата да са редовни.

   Това изискване има своята логика и тя е, че в тези случаи продължаването на образованието ще бъде несъвместимо със съществуването на трудовото правоотношение и изпълнението на задълженията по него. Другите форми на обучение, а именно - задочното и вечерното обучение или задочната или свободната докторантура, напротив, се счита, че са напълно съвместими със съществуването на едно трудово правоотношение и с изпълнение на задълженията по него.
Законът не съдържа ограничение по отношение броя или поредността на обучението, служещо като основание за прекратяване на правоотношението. Това означава, че това основание може да се използва и при обучение за получаване на второ или трето висше образование, или пък за допълнително образование след средното.
При всички случаи обаче използването на дадената от закона възможност за прекратяване на трудовото правоотношение е въпрос на преценка от работника или служителя и зависи изцяло от неговата собствена воля.