По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекласификация на финансови активи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекласификация на финансови активи

Публикувано на 13.02.2018

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

    В бр. 11 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира прекласификацията на финансови активи.
МСФО 9 запазва класификацията на финансовите пасиви в две категории както в МСС 39 - оценявани по амортизирана стойност и оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, в т.ч. държани за търгуване. Ново изискване е, че печалбите и загубите от финансовите пасиви, определени за оценяв...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис