По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекласификация на финансови активи
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекласификация на финансови активи

Публикувано на 13.02.2018

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

    В бр. 11 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира прекласификацията на финансови активи.
МСФО 9 запазва класификацията на финансовите пасиви в две категории както в МСС 39 - оценявани по амортизирана стойност и оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, в т.ч. държани за търгуване. Ново изискване е, че печалбите и загубите от финансовите пасиви, определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата (например издадени облигации по облигационен заем), следва да бъдат разграничени на два компонента (пар. 5.7.7): (а) сума на промяната в справедливата стойност, дължаща се на изменението в кредитния риск на пасива, която трябва да се отчете в друг всеобхватен доход (без прекласификация в печалбата или загубата); и (б) останалата част от промяната в справедливата стойност на пасива, която трябва да се отчете в печалбата или загубата.
Позволява се цялата сума на изменението в справедливата стойност да се отчита в печалбата или загубата, ако признаването на промените в кредитния риск на пасива в другия всеобхватен доход ще създаде или увеличи счетоводно несъответствие в печалбата или загубата (пар. 5.7.8).
Изискванията за прекласификация на финансови активи в МСФО 9 са значително различни от тези в МСС 39. Според МСС 39 се допуска прекласификация при промяна на първоначалното намерение относно начина на реализиране на ползи от даден финансов актив. МСФО 9 допуска прекласификация на финансови активи само при промяна на бизнес модела за финансовите активи от портфейла или подпортфейла (пар. 4.4.1), което се очаква да възникне по-рядко. Не се разрешава прекласификация единствено ако за финансовите активи е било избрано правото за оценяване по справедлива стойност (през друг всеобхватен доход или през печалбата или загубата).

   Ако се извърши прекласификация, тя се прилага в бъдеще - от датата на прекласификацията. Датата на прекласификацията е първият ден от първия отчетен период, следващ промяната на бизнес модела. Предприятието не коригира признатите преди това печалби, загуби или лихви.
Стандартът съдържа специални правила за оценяване и отчитане на възникналите разлики при прекласификация на финансови активи (пар. 5.6.2-5.6.7).
Финансовите пасиви не може да се прекласифицират (пар. 4.4.2).
Пример: Предприятие притежава портфейл от закупени дългови инструменти и според досегашния бизнес модел те са били отчитани като държани за търгуване по справедлива стойност през печалбата или загубата. Поради промяна на бизнес модела те се прекласифицират към оценяваните по амортизирана стойност, тъй като държането им с цел събиране на договорните парични потоци става основна цел на портфейла.
Съгласно МСФО 9 на датата на прекласификацията справедливата стойност на облигациите става новата брутна балансова стойност и ефективният лихвен процент се определя въз основа на тази брутна балансова стойност. Изискванията за обезценка се прилагат от датата на прекласификацията.
На датата на прекласификацията балансовата стойност (справедливата стойност) е 490 000 лв. Очакваните кредитни загуби за следващите 12 месеца са 4000 лв.

   Счетоводни статии:
1. За прекласификацията:
Дт с/ка Дългови инструменти, оценявани по амортизирана в стойност 490 000
Кт с/ка Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата 490 000
2. За признаване на очаквани кредитни загуби за 12 месеца в съответствие с модела на очакваните кредитни загуби, дори дълговите инструменти да са обслужвани от емитента (първи етап от общия модел на обезценка съгласно МСФО 9):
Дт с/ка Загуби от обезценка на финансови активи 4000
Кт с/ка Коректив за очаквани кредитни загуби 4000
След тези записи балансовата стойност на облигациите е 486 000 лв. (490 000 - 4000). Ефективният лихвен процент обаче се определя на базата на 490 000 лв. и договорните бъдещи парични потоци.
Важно: Предприятията трябва да представят равнение към датата на първоначалното прилагане на МСФО 9 (01.01.2018 г.) между категориите на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и тези на МСФО 9 Финансови инструменти, в т.ч. по групи финансови активи/пасиви (МСФО 7, пар. 420).
При изготвянето на това равнение следва да бъдат прилагани изискванията за прекласификация на финансови активи в МСФО 9, но с тази разлика, че там, където се изисква признаване на разликата от оценяването в печалбата или загубата, тя се отчита в неразпределената печалба. На датата на първоначалното прилагане на МСФО 9 предприятието може да се откаже от правото на избор за оценяване по справедлива стойност за някои финансови активи или да възприеме такова за други финансови активи (пар. 7.2.7- 7.2.8).
По отношение на некотирани капиталови инструменти, оценявани по цена на придобиване според МСС 39, трябва да се определи справедливата им стойност на датата на първоначалното прилагане на МСФО 9. Разликата между предишната балансова стойност и справедливата стойност на датата на първоначалното прилагане се признава в началното салдо на неразпределената печалба (пар. 7.2.12).