По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане доходите на чуджестранно физическо лице
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

Публикувано на 13.02.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична равностойност на притежаван от него в България жилищен имот. Реален ползвател на паричния доход ще бъде дъщерята. Имотът е придобит преди около десетина години. Бащата понастоящем живее в Канада и там е центърът на жизнените му интереси. Облага ли се сделката (продажбата) по ЗДДФЛ?

   За да отговорим коректно на въпроса, следва първо да установим дали съответният руски гражданин се счита за местно физическо лице за целите на материалния данъчен закон. Изтъквайки факта, че по време на продажбата лицето живее постоянно в Канада и там се намира центърът на жизнените му интереси и придържайки се към изискванията на чл. 4, т. 2 от СИДДО с Канада, можем да заключим, че съответният руски гражданин, с постоянно пребиваване в България е местно лице на Канада и чуждестранно физическо лице за данъчни цели на България. В този смисъл приложение ще намери разпоредбата на чл. 7 от ЗДДФЛ, според която чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България. Имайки предвид, че чл. 8, ал. 10 от ЗДДФЛ определя, че продажбата на недвижимо имущество, намиращо се в страната, се счита за доход от източник в страната, то тогава можем да заключим, че продажбата на жилищния имот, намиращ се на територията на страната, представлява облагаем доход на чуждестранното физическо лице. фактът, че друго лице (дъщерята), е упълномощено да сключи сделката за покупко-продажбата и че същото ще получи и разполага с парите от продажбата, не променят данъчно задълженото в случая лице, а именно собственика на недвижимия имот, обект на продажбата. В подкрепа на нашето мнение е регламентираното в чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ изискване, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. Обръщаме внимание на факта, че доходи на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество се облагат с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ. В този случай окончателният данък се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи, като приложимата данъчна ставка е в размер 10 на сто (чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 65, ал. 6 от ЗДДФЛ, дължимият данък в случая следва да се внесе от лицето, придобило дохода, а срокът за внасяне на данъка по силата на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода (доходът се смята за придобит на датата на плащането - в брой или по сметка). В същия срок чуждестранното физическо лице следва да подаде декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежат на внасяне дължимите данъци. Мястото за внасяне на дължимия данък от чуждестранното лице се определя по реда на чл. 68, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ, а именно ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато доходът се получава чрез пълномощник, или в ТД на НАП - София-град в останалите случаи.