По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от френски остров MARTINIQUE. Купувачът по сделката е фирма без френски ДДС номер, защото този остров не е територия към Европейския съюз. Стоките са превозени чрез българска куриерска фирма до ZONA DE FRET AEROPORT, ORLY, FRANCE (СВОБОДНА ЗОНА). Там е оформена митническа декларация за износ, в която ясно е уточнено: износител - българската фирма, купувач - фирмата от остров Мартиника и разтоварване на стоките - Германия, съответно немска фирма. Според ЗДДС можем ли да считаме, че това е сделка по чл. 28 износ и ако не, как би следвало да се тълкува?

   Отговор: Съгласно изложените обстоятелства българската фирма осъществява доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника (който е извън ЕС), но крайното местоназначение на стоката е Германия, т.е. на територията на държава–членка на общността. В запитването не е дадена информация относно условието за доставка, при което е осъществена сделката с фирмата от о-в Мартиника, но изложеното в него дава основание да се направи заключение че в случая българската фирма - доставчик, осъществява доставка при условия, които съответстват на условието CPT Carriage Paed To (….. named place of destination) от стандартните международни условия за доставка, известни у нас с наименованието „Инкотермс”, при което купувачът е задължен да предостави търгуваната стока на разположение на купувача на определено договорено място – в случая на свободната зона аеропорта „Орли”, Франция, откъдето тя ще се превози до Германия. Според нас при тези обстоятелства за фирмата ще е налице износ по смисъла на чл. 28 от ЗДДС само ако според данъчното законодателство за ДДС на Франция тази зона е обявена за територия извън територията на страната. Дали това е така точно не ни е известно, но основание, да се че това е така е обстоятелството, че в зоната е оформена митническа декларация за износ, т.е. доставка на стока за държава членка, която се изпраща от трета територия, т.е. територия извън територията на Франция.
Това дава основание да се направи заключение, че за фирмата ви са налице условията доставката й да се квалифицира като доставка по чл. 28 от ЗДДС, според който доставка, облагаема с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия (в случая свободна зона – „Орли”), независимо от това дали това се извършва от или за сметка на доставчика или на получателя на доставката, неустановен на територията на страната.

   Следва да се има предвид обаче, че съгласно чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС за доказване наличието на основание за прилагане на чл. 28 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
- митнически документ, в който той е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
- фактура за доставката;
- документ за превоза на тези стоки.
За да се приеме за износ, въпросният документ за превоз следва да удостовери, че доставяната стока е превозена до територия извън територията на ЕС. В случая митническото събитие за доставката между българската фирма и фирмата от о-в Мартиника е настъпило в свободна зона (аеропорт „Орли”). Ако превозът от свободната зона до крайното местоназначение на доставката в Германия се осъществява от фирмата на о-в Мартиника, е желателно българската фирма да разполага с копие от транспортния документ, с който тя е превозена до това местоназначение.
Следователно в случая доставката на българската фирма ще се приеме за износ само ако съгласно законодателството на Франция тази свободна зона действително не се счита за „част от територията на страната“ за целите на ДДС. В противен случай тази доставка ще е доставка на стока при дистанционна продажба.