По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗАДС > 2018 г. > Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

Публикувано на 13.02.2018

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право

    От 1 януари 2018 г. влизат в сила следните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г.
По-важните изменения се отнасят до освобождаване от заплащане на акциз на някои видове акцизни стоки, промени в изискванията за внасяне на акциз, промени в изискванията, свързани с бандеролите, промени в задължения за операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи, въвеждат се забрани, промяна в санкциите и др.:

   1. Освобождават се от заплащане на акциз следните акцизни стоки
1.1. Произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия.
1.2. Цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.

   2. Внасяне на дължимия акциз
Законодателят приема, че акцизът се смята за внесен в държавния бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение. Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато плащането е наредено най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден. Когато плащането е извършено с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.

   Санкции за нарушаване на изискването
• Който избегне пълното или частичното внасяне на дължимия по закона акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
При повторно нарушение глобата е в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция - в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.
• Който избегне пълното или частичното обезпечаване на дължимия по закона акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Когато дължимият акциз е начислен и внесен, на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер 500 лв.
При повторно нарушение глобата е в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция - в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.

   3. Задължения за операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи
Законодателят предвижда, че операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи по смисъла на Закона за енергетиката са длъжни ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период да предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително следната информация:
3.1. потребени количества природен газ за собствени нужди;
3.2. данни за типа на средствата за търговско измерване при промяна;
3.3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в случаи на извършени проверки през отчетния период;
3.4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
3.5. данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ - в гигаджаули при горна топлотворна способност;
3.6. при поискване - данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.

   4. Промени, свързани с бандеролите
Законодателят предвижда, че бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден.
Бандеролите се заявяват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите. Бандеролите се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бандеролите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Увеличава се размерът на следните глоби за нарушения на законодателството, свързано с бандеролите:
• Физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 1000 лв.
• На юридическо лице или едноличен търговец, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.
• Лице, което държи, пренася, превозва, предлага или продава алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказва с глоба или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 700 лв. - за физическите лица, и не по-малко от 1000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

   5. Промени в изискванията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Законодателят предвижда, че когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, то за липсващите стоки се дължи акциз.
Когато получателят установи точното количество на акцизните стоки при тяхното разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър “Дневник складова наличност”. Съобщението за получаване се подава по компютърната система (чл. 73д от ЗАДС).
При посочени липси в съобщението за получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка, митническите органи извършват проверка на действително получените количества. Проверката относно действително изпратеното количество се извършва съгласно Регламент (EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L 121/1 от 8 май 2012 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 389/2012”. След извършване на проверките, с които са установени липси на акцизни стоки, началникът на компетентното митническо учреждение издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача. Определеното задължение подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Когато съобщението за получаване се приключи с липси, се извършва проверка съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 относно установяване на заплащането на акциза. В случай че акцизът не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател - изпращач.

   6. Промени, отнасящи се до банковите гаранции при вливане, сливане или разделяне на фирми
6.1. Законодателят е предвидил, че в случаите на вливане, сливане или разделяне, преди подаване на уведомлението по реда на чл. 77 от ДОПК се извършва обезпечение, учредено с банкова гаранция и/или депозит в пари. В закона са посочени специалните правила относно тези гаранции в чл. 80, ал. 5 от ЗАДС. Банковите гаранции трябва да са със срок на валидност не по-малко от една година от датата на издаването им.
6.2. В случаите на освобождаване за потребление на въглища и кокс (виж чл. 20, ал. 2, т. 15 - 18 ЗАДС) акцизен данъчен документ се издава до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите или потреблението. Акцизният данъчен документ се издава за:
- всеки получател - едноличен търговец или юридическо лице, общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество кокс, въглища, електрическа енергия или природен газ; в случаите на доставка на природен газ, въглища или кокс на освободен от акциз краен потребител се издава отделен акцизен данъчен документ за всеки обект;
- количествата, продадени на физически лица, които не са еднолични търговци, общо за всички извършени продажби, като за природния газ на отделни редове се посочват общо продадените количества за битови нужди и за моторно гориво.

   7. Забрани
Въвеждането на забрани е нов законодателен подход в данъчното облагане. В ЗАДС се въвеждат редица забрани:
Забранява се регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.
Забранява се подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.
Забранява се издаването на данъчни документи за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки.
Санкции
Законодателят е предвидил, че лице, което наруши разпоредбите, които се отнасят до банковите гаранции се наказва с имуществена санкция в двойния размер на акциза, но не по-малко от 6000 лв., а при повторно нарушение - в двойния размер на акциза, но не по-малко от 10 000 лв.
Забрани
Забранява се публикуването на обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизните стоки и отпадъците от тютюн. Лицата, предоставили услугата за публикуване на обявите/съобщенията в електронен вид, са длъжни да премахват информацията в срок до три дни от публикуването и да контролират публикуването на подобни обяви/съобщения, включително чрез забрана или ограничаване на достъпа на използвани за целта телефонни номера, IP адрес и адрес на електронна поща.
Когато е необходима като доказателство, информацията за лицата, предлагащи акцизни стоки чрез обяви/съобщения, се предоставя при поискване на митническите органи.
Санкции
Който наруши забраната, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 2000 лв., а имуществената санкция - в размер от 5000 до 10 000 лв.
Забрани
Забранено е изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн. Забраната не се отнася за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.
Не се допуска извършването на пощенски услуги, свързани с приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн.
Санкции
Лице, което наруши разпоредбите за изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки, се наказва с глоба за физическите лица в двойния размер на акциза, но не по-малко от 1000 лв., или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв.
При повторно нарушение глобата е в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция - в двойния размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв.
Важно! Наказанията не се налагат на лицата - пощенски оператори по смисъла на Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн и са съдействали за установяване на нейния изпращач и получател.
Внимание! При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на МВР.

   8. Задължения при поставяне на технически средства за контрол
Законодателят е предвидил, че подлежащите на контрол лица, които са уведомени от митническите органи, че ще бъдат инсталирани и използвани техническите устройства и/или че ще бъдат поставени технически средства за контрол с цел ограничаване на достъпа до товара, са длъжни да задържат транспортното средство до предприемане на съответните действия, но за не повече от три часа от уведомяването.
Лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно да предостави на митническите органи всички документи, които са свързани с транспортираните стоки (чл. 102б и чл. 102в ЗАДС).
Санкции
На лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се налага:
1. глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. - за физическите лица;
2. имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 4000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
Санкциите се налагат независимо от представянето на документи, когато лицето е знаело или е било длъжно да знае, че акцизните стоки са с неустановен (неизвестен) произход и това е доказано от митническите органи или органите по приходите.
Приема се, че лицето е било длъжно да знае, когато доставката на стоките:
1. е между свързани лица;
2. е привидна или заобикаля закона;
3. е на цена, която значително се отличава от пазарната;
4. не е съпроводена с относимите документи за качество или съответствие.
Отговорността се реализира по отношение на лицето доставчик или получател по доставката на акцизни стоки, за която:
1. не е налице документална обоснованост;
2. не са представени необходимите документи или не е декларирана съответната информация пред Агенция “Митници” и Националната агенция за приходите.
Важно! Маловажни случаи са тези случаи, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 100 лв.

   9. Промяна в понятията
9.1. Законодателят допълва понятието “енергиен продукт за отопление” и пояснява, че това е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление не се ограничава само до използването му за отопление на помещение. Използването на енергиен продукт за отопление включва и всички случаи, когато енергийните продукти се изгарят и получената топлина се използва независимо от крайното й предназначение, включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини, с изключение:
а) когато е енергиен проддукт с двойно предназначение (чл. 4, т. 10 от ЗАДС) и е свързан с минерологични процеси (чл. 4, т. 33 от ЗАДС);
б) когато се използва за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.
9.2. Допълва се понятието “тютюн за пушене”. Законодателят приема, че като “тютюн за пушене” се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията на понятието за тютюн за пушене, както и изделията за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи вещества.

   10. Други промени в административните наказания
10.1. Предвидено е увеличение на санкциите за следните нарушения
Лице, което не внесе дължимия акциз в сроковете, предвидени в закона, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 100 до 1000 лв. - за физическите лица.
При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв.
Лице, което не подаде акцизна декларация в сроковете, предвидени в закона, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 50 до 1000 лв. - за физическите лица. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв.
Лице, което не предостави в срок информация, която се изисква за малка пивоварна, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв.
Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не представи рекапитулативна декларация или не представи свързания с нея отчет в посочения в закона срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение посочената имуществената санкция се увеличава в размер от 500 до 3000 лв.
10.2. Въвеждат се нови санкции от 1 януари 2018 г. за следните нарушения:
Лицето, което държи и превозва акцизни стоки без опростен придружителен документ или документите, посочени в чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3 от ЗАДС, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв.
Стоките, предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
Лице, при което митническите органи установят липси на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер на акциза, дължим за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 500 лв.
При повторно нарушение имуществената санкция е в двойния размер на дължимия акциз за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 1000 лв.
Лице, при което митническите органи установят излишъци на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 5000 до 30 000 лв.