По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изплащане на дивиденти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изплащане на дивиденти

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: С протокол на общото събрание разпределям 10 000,00 (десет хиляди) лв. дивидент. Изплащам 9500 (девет хиляди и петстотин) лв. по каса. Съставям следните счетоводни операции:
122/493 разчети със собственици 10 000 лв.
493/451 разчети с данък дивидент 500 лв.
493/501 9500 лв.
Влизам ли в противоречие с наредбата за разплащания в брой?

   Отговор: В чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е посочено, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
Съгласно Указание на Министерството на финансите относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой с изх. № УК-3 от 04.04.2011 г. изключенията, предвидени в закона, са изрично определени и касаят само изброените видове плащания и категории лица. Поради това е недопустимо разширяването на обхвата им чрез разширително тълкуване или прилагане по аналогия на текстове от данъчното или осигурителното законодателство.

   В т. 3.1 от указанието е посочено, че за да попадне в приложното поле на закона, плащането трябва да се отнася за сума от 15 000 (сега 10 000 лв. – бел. авт.) или повече левове. Стойностният праг се отнася както за всяко самостоятелно плащане (тоест паричен поток), така и за всички плащания по договор, по който общият размер на паричната престация (общият размер на определеното, съответно дължимото парично задължение по договора) е равен или надхвърля тази сума.
В т. 6 от указанието е посочено, че „изплащането на дивидент за сума, равна или надхвърляща 15 000 лв. (сега 10 000 лв. – бел. авт.), също попада в ограниченията“ на закона и следва да извършва чрез превод или внасяне по платежна сметка.
В описания случай общият размер е 10 000 лв. На това основание според нас плащането трябва да се извършва по банка.