По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Фактуриране на консумативи, закупени от ЕС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Фактуриране на консумативи, закупени от ЕС

Публикувано на 15.05.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Клиент купува консумативи, които използва за дейността си. Купува ги от Гърция и ги използва в Кипър. Фактурата за покупката на консумативите е от Гърция и те се превозват до Кипър, където той ги използва. Как да отразя покупката в справка декларацията по ДДС? Консумативът е хелий, който се пълни в машини.

   Отговор: От информацията в запитването не става ясно дали, преди да бъдат транспортирани до Кипър, въпросните консумативи пристигат на територията на България и за тяхното вътреобщностно придобиване у нас е начислен ДДС с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС или не. Режимът за данъчното третиране на доставките им в двата случая е съвършенно различен. Не е дадена информация и за това какъв е данъчният статут по ЗДДС на клиента ви у нас и в Кипър. Предвид това, че е зададен въпрос относно отразяването на доставките в справката декларация по ДДС, в отговора си приемаме, че той е регистриран за целите на облагането с ДДС у нас. Статутът му в Кипър обаче остава неизвестен. Това е от особено значение, тъй като:
- ако въпросните консумативи се пристигат на територията на страната, а се изпращат директно от Гърция в Кипър, както тяхната доставка, така и придобиването им е извън територията на страната и са извън регулацията на нашия ЗДДС, т.е. данните от фактурите, издадени от гръцката фирма, не подлежат на отразяване у нас;
- ако те обаче първо пристигат на територията на страната и после се изпращат в Кипър, то по силата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС при пристигането им у нас за клиента ви възниква вътреобщностно придобиване. Съгласно чл. 84 от закона за него данъкът е изискуем у нас. В такъв случай данните от фактурата за тяхната покупка от гръцкия им продавач не следва да се отразяват директно никъде, а да се използват за начисляването на данък с протокол, данните от който се отразяват в дневника за покупките и в справката декларация за съответния данъчен период в колона и клетка, която зависи от това как ще се квалифицира доставката, възникваща при изпращането им в Кипър.
Тя от своя страна зависи от това какъв е данъчният статут на клиента ви там. В зависимост от този статут при изпращането на консумативите в Кипър у нас за него ще възникне вътреобщностна доставка в хипотезата на чл. 7, ал. 4 от закона (ако е регистриран за целите на облагането с ДДС там) или дистанционна продажба в хипотезата на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС (ако не е регистриран). Как се документират и отчитат доставките в двата случая:
- ако е регистриран, възниква вътреобщностна доставка, облагаема с нулева данъчна ставка (чл. 53, ал. 1 от ЗДДС, т.е. за нея не се начислява данък, но изпращането на стоката се документира с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, данните от който се отразяват в колона 20 на дневника за продажбите и клетка 15 на справката декларация по ДДС;
- ако не е регистриран в Кипър, при изпращането на консумативете за него у нас възниква дистанционна продажба и той е задължен да начислява данък по нашата стандартна данъчна ставка до момента, в която стойността на този му вид продажби за дадената календарна година не е достигнала т.нар. „данъчен праг” за задължителна регистрация в Кипър, който е 6000 евро. До достигането на тази стойност за изпратените консумативи в Кипър той ще начислява и дължи данък у нас, а след това е задължен да се ригистрира там, по ред съгласно тяхното данъчно законодателство, съответстващ на чл. 98 от нашия закон. Съответно до достигането на тази стойност и регистрацията му в Кипър доставките на консумативите ще се облагат и отчитат у нас, а след това по реда на техния закон, тъй като след тази регистрация доставките му стават вътреобщностни доставки у нас (хипотезата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС), а придобиването им в Кипър - вътреобщностни придобивания там в хипотезата на член от техното законодателство, съответстващо на чл. 13, ал. 3 от нашия ЗДДС.
В зависимост от конкретно приложимата хипотеза за всяка доставка данните за нея се отразяват съответно в регистрационните дневници и в справките дакларации за съответния данъчен период.