По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Специални изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Специални изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица

Публикувано на 15.05.2018

Лорета Цветкова, данъчен консултант

    В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специалните изисквания за прилагане на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания от физически лица?

   На основание чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. през течение на годината са придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. паричните доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, придобити през течение на годината са получени само по банков път; и
3. извършените от тях безкасови плащания през годината са В размер на 80 или над 80 на сто от размера на придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Видно от цитираната данъчна норма на първо място е необходимо през течение на годината физическото лице да е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. В тази връзка следва да се поясни, че съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ, с данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Иначе казано данъчното облекчение е възможно да се прилага за следните доходи по глава пета от ЗДДФЛ, придобити от физическите лица през настоящата година:
- доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ;
- доходи от друга стопанска дейност, облагаемият доход за които се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ;
- доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
- доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ и други доходи, попадащи 6 обхвата на чл. 35 от ЗДДФЛ.
Освен това е необходимо всички парични доходи от изброените по-горе източници да са платени само по банков път. Например, ако през течение на годината физическо лице е поучавало доходи от трудови правоотношения само по банков път, но има и доход по граждански договор, който е платен в брой - това лице няма да отговаря на второто условие по чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ и съответно няма да има право да прилага облекчението. Това е така, тъй като и двата вида доходи се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, на основание чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ, но не са получени на 100% по банков път.

   От друга страна, следва да се поясни, че без значение е начинът на плащане на доходи, които са придобити от лицето през течение на годината, но не подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Например, ако през течение на годината физическо лице е поучавало доходи от трудови правоотношения само по банков път и дивиденти, които са плащани в брой - това лице покрива първите две изисквания на чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ, тъй като доходите от дивиденти не се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, а с окончателен данък по реда на глава шеста от същия закон. Следователно, ако това лице отговаря и на третото условие, посочено в чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ по отношение на извършените през годината безкасови плащания - ще има право да ползва облекчението.
Най-много въпроси се очаква да възникнат по повод на третото условие, визирано в нормата на чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ, а именно извършените през годината безкасовия плащания да са в размер 80 или над 80 на сто от размера на придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. За да се прецени дали размерът на извършените безкасови плащания отговаря на заложения в закона размер, той трябва да се съпостави с брутния размер на придобития през годината доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, т.е. без да се приспадат нормативно признати разходи или други, предвидени в закона намаления. Трябва да се посочи също, че при определянето на този размер се вземат предвид всякакъв вид безкасови плащания, направени от лицето през течение на годината, включително платените по банков път данъци и осигурителни вноски, както и плащанията чрез дебитни или кредитни карти.

   Пример: През 2017 г. физическо лице работи по трудов договор и получава заплатата си по банков път. Доходите от трудовото правоотношение са единствените доходи на лицето, получени през течение на годината. Размерът на облагаемия доход, съгласно предоставената от работодателя служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, придобит през 2017 г., е 33 880 лв.
През годината лицето е направило следните безкасови плащания:
- за покупка на автомобил - 10 500 лв. Сумата е преведена по банков път - от разплащателната банкова сметка на физическото лице по сметка на продавача;
- плащания за ток, вода и телефон, които съгласно договор между банката и лицето се удържат от разплащателната му сметка и се превеждат на съответния доставчик - 2500 лв.;
- други плащания с дебитни и кредитни карти - общо 15 645 лв.
За да отговаря на условието по чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, физическото лице трябва да е направило безкасови плащания в размер на поне 27 104 лв. (80% от 33 880 лв.).
В конкретния случай безкасовите плащания превишават 80% (28 645 лв.), т.е. изпълнени са всички условия по чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ и физическото лице има право да ползва облекчението.

   Съгласно чл. 22д, ал. 3 от ЗДДФЛ коментираните по-горе обстоятелства и условия за прилагане на данъчното облекчение се декларират от физическото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година. В тази връзка се очаква да бъдат направени необходимите промени в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация, която ще се подава за доходи, придобити след 01.01.2017 г.
В годишната данъчна декларация ще се определи и размерът на данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания. На основание чл. 22д, ал. 2 от ЗДДФЛ той е 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. За по-голяма яснота ще разгледам как би трябвало да се определи намалението в разгледания по-горе пример, ако приемем, че дължимият за годината данък е 3060 лв. и същият е удържан от работодателя в пълен размер? В конкретния случай размерът на данъчното облекчение е 30,60 лв. (1 % от 3060 лв.) и на практика това ще е сумата, която ще подлежи на възстановяване по предвидения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ред. Това е така, тъй като след намалението дължимият годишен данък става 3029,40 лв., а удържаният от работодателя е 3060 лв.
Видно от разгледания пример размерът на данъчното облекчение за направени безкасови плащания се намалява не от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, какъвто е механизмът за прилагане на останалите облекчения, регламентирани в глава четвърта на ЗДДФЛ, а от размера на данъка върху годишната данъчна основа, дължим от лицето за конкретната календарна година.