По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми

Публикувано на 12.06.2018

Лорета Цветкова, данъчен експерт

    В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от печалби или награди са необлагаеми?
В разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ са изброени конкретни необлагаеми доходи на физическите лица, без същите да са обвързани с определен източник. На основание чл. 13, ал. 1, т. 20, 21 и 22 освободени от облагане са:
1. Паричните и предметните печалби, получени от участие В хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).
По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗХ, хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта (чл. 3, ал. 1 от ЗХ). Именно наличието на такъв лиценз е едно от условията, с които е обвързано, в сила от 01.01.2017 г., изискването за освобождаване от облагане на получените парични и предметни печалби от хазартни игри. Иначе казано, значение вече има не само видът на играта и определянето й като хазартна по смисъла на ЗХ, а и наличието на лиценз, издаден от компетентния за това орган. Допуска се също така хазартната игра да е организирана и в съответствие със законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за ЕИП.
В случай че организаторът на хазартната игра не разполага с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, или аналогичен документ, доказващ че същата е организирана в съответствие със законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за ЕИП, паричната или предметната печалба, получена от физическото лице - участник в такава игра, представлява облагаем доход, доколкото не попада в чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ.

   2. Наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или държава - страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън коментираните в т. 1 хазартни игри (виж чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща от 01.01.2017 г.).
Видно от цитираната разпоредба, определящо значение за данъчното третиране има формата, 6 която се предоставя печалбата или наградата от съответната игра на случайността (пари или предмет). В тази връзка ще припомня, че този вид доходи бяха безусловно освободени от облагане до края на 2016 г. От началото на тази година обаче паричните печалби от игри на случайността, извън хазартните по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ, не са освободени от облагане, а в случай че наградата е предметна би могла да е освободена от облагане, само ако е с незначителна стойност. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно § 1, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ „предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, е предметна печалба, чиято пазарна цена1 е до 30 лв.

   В практиката често поставян въпрос е как следва да се третират ваучерите, които се предоставят като награди - като парична или като предметна печалба. Отговорът на този въпрос следва да се търси в общите норми на данъчния закон. Според чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Предвид на това и съобразявайки специалния израз, който се употребява в ЗДДФЛ по отношение на наградите (парични или предметни награди), може да се каже, че предметна е всяка награда, която не се предоставя под формата на пари. В този смисъл, когато наградата е ваучер, същата не би могла да се квалифицира като парична, освен ако не е уговорена възможността за изплащане на левовата му равностойност. Това касае, както ваучерите, върху които е посочена конкретна предметна печалба, така и за ваучерите с определена върху тях стойност, които могат да се използват за покупки от определен магазин. Иначе казано с втория вид ваучери физическото лице има право да избере конкретна предметна награда от асортимента на даден търговец, в рамките на посочената върху ваучера цена. Следва да се уточни, че в тези случаи пазарната цена на предметната награда е левовата равностойност, посочена върху съответния ваучер, като доходът се счита за придобит на датата на получаването на ваучера от физическото лице.

   Пример: Във връзка с организирана рекламна кампания, в периода от 01.09.2017 г. до 30.11.2017 г., ООД „X“ е предоставило следните награди:
- 1 ваучер за екскурзия до избрана дестинация на стойност 1000 лв.;
- 20 ваучера за покупка от конкретна верига магазини на стойност 100 лв.; и
- 100 ваучера за покупка от конкретна верига магазини на стойност 30 лв.
Всички изброени по-горе награди са предметни, като на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ необлагаеми са само ваучерите от 30 лв.

   3. Наградите, които се предоставят на физическите лица във връзка с участието им в различни състезания, конкурси, викторини и др. подобни, получаването на които по един или друг начин зависи от проявата на знания, умения или други личностни качества от страна на физическото лице, представляват облагаем доход, с изключение на конкретно изброените в чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ. На това основание необлагаеми са предоставените:
- държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“;
- предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията;
- наградите на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси. Тези награди са необлагаеми от началото на 2017 г., а преди това се третираха като облагаем доход, тъй като липсваше правно основание за освобождаването им от облагане.
Не подлежат на облагане и някои награди, предоставяни от работодателите на лица, наети по трудови правоотношения. По-конкретно това са паричните и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт (чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ). Следователно освобождаването от облагане на това основание е възможно само, ако предоставянето на съответната награда е регламентирано в нормативен акт.