По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Работодателят няма право да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Работодателят няма право да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск

Публикувано на 10.07.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Как се оформя заповед за извънреден труд през почивните дни по време на платен годишен отпуск?

   Прекъсването на ползването на платения годишен отпуск е уредено в чл. 175 КТ. Според тази разпоредба, когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. Извън така посочените случаи отпускът на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
От цитираните правила е видно, че работодателят няма правото едностранно да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск, за да започне служителят да полага труд. Подобна заповед ще е незаконосъобразна, с всички произтичащи от това последици за ангажирането на отговорността на работодателя.