По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Регистрация по ДДС на българско дружество
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Регистрация по ДДС на българско дружество

Публикувано на 10.07.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС на българското дружество?

   Отговор: В зависимост от обстоятелствата, при които се осъществява независимата икономическа дейност на данъчно задължените по ЗДДС лица, законът регламентира няколко вида регистрации. При наличието на определени обстоятелства част от тях са задължителни, а други може да бъдат направени по избор на лицата, без при това да са налице тези обстоятелства. В запитването си давате най-обща информация относно дейността на въпросното дружество, която не е достатъчна за цялостен отговор на поставения въпрос. Липсва например информация къде ще се намира търгуваната от него онлайн стока в момента на продажбата й - у нас или извън територията на страната, както и това дали в този момент тя ще е собственост на дружеството или то ще осъществява с нея доставки на посредник, действащ от името и за сметка на друго лице (на собственика на стоката).

   Тези обстоятелства са от съществено значение за вида регистрация, на която ще подлежи въпросното дружество, както и от датата, на която то ще бъде задължено да се регистрира. В този смисъл дайте допълнително пълна информация за начина, по който ще осъществява дейността си това дружество. Направете това колкото е възможно по-бързо, защото може да се окаже, че то е следвало да се регистрира (например по реда на чл. 97а от закона) още 7 дни преди датата, на която данъкът за доставка на услуга към лице, собственик на продаваната онлайн стока, установен в държава членка, е станал изискуем.