По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2018 г. > Осъществяване на сделки между свързани лица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осъществяване на сделки между свързани лица

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирма “А” (дружество със седалище и адрес на управление в България) е дъщерно дружество на фирма “Б” (със седалище и адрес на управление в Германия). Фирма “А” за извършване на своята дейност има нужда от автомобили, които в момента взема под наем, използвайки услугите рент-а-кар от фирма “С”. В предприятието майка “Б” в момента има налични и свободни коли, които фирма “А” обмисля да използва. Какви документи са необходими, за да може фирма “А” да ползва колите на предприятието майка фирма “Б”? Договорът за наем между двете фирми трябва ли да бъде с пазарни цени за наемане на автомобилите? Кои пазарни цени ще бъдат валидни - тези пазарни цени, определени в България, или пазарните цени, определени в страната на предприятието майка в Германия. Какви са данъчните аспекти, породени от сделките между свързани лица, по отношение на извършваните услуги?

   Документите, които фирма “А” следва да притежава, за да използва колите на фирма “Б”, следва да бъдат такива, които се използват обичайно при подобни търговски сделки, което означава, че между наемателя и наемодателя следва да бъдат договорени условията по отдаване под наем на автомобилите в съглашение (договор), в което да бъдат регламентирани правата и задълженията на двете страни. Считаме за удачно датата на приемане и предаване на вещта, включително нейната окомплектовка и състояние, да бъде документирано с приемно-предавателен протокол.
Осъществяването на сделки между свързани лица по пазарни цени е изискване на материалния данъчен закон (ЗКПО) с цел предотвратяване на отклонение от данъчното облагане по смисъла на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО. В случай че между свързани лица се осъществяват сделки по цени, отличаващи се от пазарните нива, за целите на ЗКПО същите ще се преобразуват при условията, които биха възникнали за несвързани лица.

   ЗКПО няма своя собствена дефиниция на понятието “пазарна цена”, поради което § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО ни препраща към приложното поле на § 1, т. 8 от ДР на ДОПК. Именно в ДОПК е регламентирано, че пазарна е онази цена, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Т.е. във вашия конкретен случай пазарна цена за отдаване под наем на автомобили би била онази, по която фирма “Б” би отдавала под наем своите автомобили на трета (несвързана) страна. Имайки предвид, че дефиницията на понятието “пазарна цена” е свързано с осъществяване на сделките при същите условия, следва да направим извод, че в случая следва да се изследва стоката, предмет на отдаване под наем (същата или сходна такава); времетраенето на договора за отдаване под наем; обичайната наемна цена; сроковете на плащане; санкциите и неустойките и др. подобни условия, при които дружество “Б” отдава под наем автомобили на несвързани предприятия. При положение че наемодателят има определени търговски политики на регионален принцип, би следвало да се вземе предвид и тези обстоятелства в региона, в който е осъществена търговската сделка. При положение че дружество “Б” не отдава под наем автомобили към трети, несвързани предприятия, а единствено към свързаното дружество “А”, този факт би създал съществен проблем за доказване на пазарните нива на цените на сделките, осъществени между свързаните фирми “А” и “Б”.