По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Изменение на основната заплата
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изменение на основната заплата

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Служителка е уговорила увеличение на работната заплата от 01.09.2017 г., а излиза в платен отпуск от 03.09.2017 г. Начисляването на отпуска му на каква база ще бъде - върху старата или новата заплата?

   Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение (чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата).
Увеличението може да се осъществи чрез подписването на допълнително споразумение по чл. 119 от КТ или с едностранна заповед на работодателя на основание чл. 118, ал. 3 от КТ.
В конкретния случай, независимо от това как е увеличена заплатата, следва да се приложи посоченият чл. 21, ал. 2 от наредбата и на служителката да се изплати добавка, изчислена с процента на увеличение на новото спрямо предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.