По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Възстановяване на неправилно платен ДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Възстановяване на неправилно платен ДДС

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат

    Ние сме ООД, което сме купили реконструирана стара сграда от строителна фирма. При продажбата ни начисляват ДДС само върху стойността на извършената реконструкция, който ние заплатихме и продавачът е внесъл в бюджета. Органите на НАП обаче ни отказаха право на данъчен кредит, защото доставката е освободена. НАП ни отказа и право на възстановяване на грешно начисления и заплатен от нас ДДС за реконструкция на основание чл. 85 от ЗДДС. Можем ли да си възстановим неправилно заплатения ДДС?

   НАП основава своето решение на разпоредбата на чл. 85 от ЗДДС, според който всяко лице, което посочи данъка във фактура, е задължен за него.
Въпросът, който възниква, е разпоредбата на ЗДДС противоречи ли на Директива 2006/112 и практиката на Съда на ЕС.
Отказът на НАП да възстанови неправилно начислен и платен ДДС по освободена доставка е неправилен. Отказът на НАП противоречи на разпоредбата на чл. 203 от Директива 2006/112, според който във националния закон по ДДС не трябва да се съдържа текст, който да не допуска възстановяване на данъка, независимо че е неправилно начислен и внесен. Отказът на НАП е и в противоречие и с указание на НАП №20-00-125 от 24.06.2016 г., което е издадено с цел синхронизиране ревизионната практика на НАП с решенията на Съда на ЕС, посочено в решение на Съда на ЕС-С-138/12.
Можете да оспорите решението на НАП по реда, предвиден в ДОПК.