По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Лизинг на автомобил без право на данъчен кредит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Лизинг на автомобил без право на данъчен кредит

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт

    Фирма плаща на лизинг автомобил, колата е без право на данъчен кредит, преди приключване на лизинга фирмата закупува нова автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме начисляваме ДДС, правилно ли сме постъпили, или е трябвало да се ползваме чл. 50 от ЗДДС?

   Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.
За да се приложи разпоредбата на чл. 50 от ЗДДС, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
- регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга;
- за тях на лицето да е начислен ДДС за облагаема доставка от регистрирано по ЗДДС лице доставчик;
- лицето не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като по силата на други разпоредби от ЗДДС същият не е с право на данъчен кредит.

   В случая не е пояснено на какво основание не е упражнено право на данъчен кредит при придобиването на автомобила. В случай че придобитият автомобил е “лек автомобил” по смисъла на закона, то относно правото на приспадане на данъчен кредит е било налице ограничениeто на чл. 70, ал. 1 т. 4 от ЗДДС и при последващата доставка би се приложила разпоредбата на чл. 50 от ЗДДС. Освен това в този случай е необходимо да се има предвид, че независимо от предвидено в чл. 70, ал. 1, т. 4 от закона ограничение, същото не се прилага, когато придобитият автомобил се използва за някоя от дейностите, посочени в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗДДС. В този случай разпоредбата на чл. 50 от закона няма да намери приложение.
В случай че придобитият автомобил не е лек автомобил по смисъла на закона, то за да се приложи разпоредбата на чл. 50 при последващата доставка, е необходимо да е налице някое от другите ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗДДС.