По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Разпределение на дивидент от печалбата на ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разпределение на дивидент от печалбата на ЕТ

Публикувано на 17.08.2018

Борислав Боянов

    В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Борислав Боянов отговаря на въпроса: Може ли ЕТ да разпредели дивидент на собственика и трябва ли да се начислят 5% данък върху дивидента с оглед на това, че върху печалбата на това ЕТ е начислен данък в размер на 15%, а не 10% както е при печалбата на дружество, което е ЮЛ и ако е възможно, с какъв документ да се декларират разпределените дивиденти на едноличния собственик на ЕТ.
Ако не може да се разпредели дивидент при ЕТ, как може ефективно да си получи печалбата едноличният собственик на ЕТ и срещу какъв документ да се осъществи това?

   Едноличните търговци формират годишния си облагаем доход от стопанска дейност по реда, определен в ЗКПО, който практически се осъществява чрез попълването на Приложение №2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
От годишния облагаемия доход се приспадат авансово внесените и окончателно дължимите осигурителни вноски и се определя годишната данъчна основа за облагане е данък.
Дължимият данък се определя, като годишната данъчна основа се умножи по данъчната ставка - 15 на сто.
След като е попълнена и подадена годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната ТД на НАП и счетоводно текущата печалба от съответната година е трансформирана в неразпределена печалба, физическото лице - ЕТ, може да вземе решение за нейното разпределяне.
За да бъде разпределена цялата или част от печалбата, е необходимо предприятието да има достатъчно парични средства в брой по разплащателни или депозитни сметки.
Допустимо е печалбата да бъде разпределена и в натура - под формата на краткотрайни и/ или дълготрайни активи на предприятието, различни от паричните средства. Този начин на разпределяне на печалбата е сравнително рядко срещан в практиката и поражда редица допълнителни въпроси, свързани е отчитането и данъчното им облагане.
От начина на разпределяне на печалбата зависят неговото документиране и счетоводно отчитане. Обикновено в счетоводната практика се срещат следните два случая:
- Разпределяне на натрупаната печалба със средства от касата в левове. Документира се единствено е разходен касов ордер. При тази стопанска операция следва да се имат предвид разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, които считано от 01.1.2016 г. позволяват да се извърши еднократно изплащане в брой на дивиденти в размер до 10 000 лв.
Счетоводното отчитане се осъществява чрез счетоводната статия:
Дт с/ка 122 Неразпре­делена печалба от минали години
Кт с/ка 501 Каса в левове, респ. 502 Каса във валута
- Разпределяне на натрупаната печалба със средства от разплащателната или депозитната сметка на предприятието. Стопанската операция се документира е платежно нареждане за кредитен превод и съответно е полученото от обслужващата банка банково извлечение. В случая се съставя счетоводната статия:
Дт с/ка 122 Неразпреде­лена печалба от минали години
Кт с/ка 503 Разплаща­телна сметка в левове, респ.
Кт с/ка 504 Разплаща­телна сметка във валута, респ.
Кт с/ка 507 Предос­тавени депозити
Тъй като печалбата, която си разпределя физическото лице - ЕТ, вече е била декларирана и обложена, то не дължи допълнително данъци по реда на ЗДДФЛ. Оттук следва, че предприятието на ЕТ като платец на дивидентите и физическото лице като получател на този вид доходи нямат задължението да подават декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за тримесечието, в което са изплатени дивидентите.