По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.

Публикувано на 10.08.2018

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Сумата, която заплащаме на наш шофьор, е в размер не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., които са вместо командировъчни дневни пари. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.
1. Двукратният размер само до дневните пари при командировка ли се отнасят, или се има предвид и двукратния размер на възнаграждението по § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., т.е. до кого е относим двукратният размер?
2. Ако приемем, че двукратният размер се отнася и до възнаграждението по § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., следва ли сумата над двойния размер по постановлението, т.е. 0,007 лв., да се прибави към допълнителното възнаграждение към работната заплата, включително да се облага със съответните осигуровки за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО?

   Отговор: Съгласно § 3 от Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект) вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба. Средствата по този параграф според техния характер се отнасят в общопроизводствените разходи или в разходите за управление и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за облагане доходите на физическите лица.

   Действително според цитираната разпоредба от НЕВДПОВ не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.
И друг път въпросът за данъчното и осигурителното третиране на тези сумите е предизвиквал колебания, като е бил поставян и на администрацията на МТСП. В отговор от 30.09.2009 г. на Дирекция „Индустриални отношения“ е разгледан въпросът за дължимостта на осигурителни вноски върху сумите над двукратния размер на километричните съгласно § 3 на ДР на ПМС № 133/14.07.1993 г., като в отговора буквално е възпроизведена цитираната разпоредба, т.е. изводът е, че такива вноски не са дължими. Този извод впрочем се потвърждава и от буквалното тълкуване на разпоредбата: ограничението до двукратния размер е въведено за дневните пари, а не за заместващите ги възнаграждения.