По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Коригиране на грешки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Коригиране на грешки

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридическото лице с нестопанска цел се издържа от дарения от частни физически лица, както и от участия в програми за подпомагане, финансирани от държавния бюджет. Проблемът е, че касовата наличност е 238 000 лева, които, разбира се, не са налични. Основните разходи са за храна, медикаменти, както и изплатени хонорари от граждански договори на специалисти психолози. Как може да се намали тази голяма, нереална касова наличност?

   Отговор: Според нас единственият правилен и професионален подход в случая е да се приложат изискванията на счетоводното законодателство в лицето на СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. Това означава да откриете допуснатата грешка и да представите реално похарчените средства като разход за съответния минал период, през който паричните средства са били използвани за целите на дейността на ЮЛНСЦ.