По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на строително-ремонтни дейности
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на строително-ремонтни дейности

Публикувано на 21.09.2018

Отговоря Иван СИМОВ – д.е.с.

    Въпрос: Фирма извършва строително-ремонтни дейности. Съгласно договор с възложителя фирмата актува изпълнените СМР на етапи, като към всеки акт издава фактура и признава приход. В края на 2017 година обектът е завършен, но няма подписан акт 15 и няма отчетен приход до достигане на пълния обем по количествено-стойностната сметка. Как следва да бъдат отнесени направените разходи, след като ще се подписва следващ акт през новата година и тогава ще се отчита приход за следващ етап?

   Отговор: Предполагам, че прилагате НСС. В конкретния случай е приложим НСС 11 Строителство. Не е тайна, че строителните фирми не го обичат много. Би трябвало да прилагате т.нар. „етап на завършеност“. Без да навлизаме в подробности, още повече че и вие не давате по-изчерпателна информация за това как до момента са отразявани разходите по съответните етапи, мога да препоръчам два подхода.

   Първи вариант
Принципно това, че не е подписан акт 15, не е основание за непризнаване на приход от етапа в края на 2017 г. Ако имате сигурност в прихода, който очаквате да реализирате (т.е. сте в състояние сравнително точно до го изчислите), можете да признаете приход, който е с характер на приблизителна оценка. Разходите (или тяхната приблизителна оценка), свързани с последния етап, следва да признаете към 31 декември 2017 г.

   Втори вариант
При този вариант към края на 2017 година трябва да признаете приход в размер, равен на разходите за последния етап. След подписване на акт 15 през 2018 г. остава да признаете прихода над размера, който сте признали за етапа в края на 2017 г.
Например разходът ви за последния етап е 100 ед., а очакваният приход е 120 ед. В края на 2017 г. следва да признаете приход и разход в размер на 100 ед., а през 2018 г. да признаете приход в размер на 20 ед.