По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, отдава под наем складове. Необходимо е да се асфалтира между складовата площ (общите части, ползвани от наемателите). Наемателите имат желание да участват финансово. Какво документиране е необходимо?

   Отговор: Когато разходи (или активи) се прехвърлят към други лица, обичайно те се префактурират. За тяхното отчитане като разходи и приходи трябва да се имат предвид следните определения, посочени в Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти:
„Разход е намалението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал и не е свързано с разпределения между собствениците на капитала.”
„Приход е увеличението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи потоци или увеличение на активи, или намаление на пасиви, които водят до увеличение на собствения капитал, което не е свързано с вноски в капитала.”
На основание на тези определения извършени разходи, които се възстановяват от други лица, трябва да се отчитат като разчети, т.е. без да се отразяват като разходи и приходи.