По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Регистрация по ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Регистрация по ЗДДС

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, предоставя услуги на регистрирани по ДДС компании в ЕС. Достига оборот от 50 000 лв. за последните 12 месеца. Следва ли да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС? В случай че фирмата предоставя услуги и на местни лица освен на регистрирани по ДДС компании в ЕС, се следи оборотът само от тези местни лица или целият оборот (от компании в ЕС с ДДС №, компании от трети страни, местни компании, физически лица в ЕС)?

   Отговор: За целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е необходимо в рамките на 12 последователни месеца данъчно задълженото лице да е достигнало облагаем оборот от 50 000 лв. Доколкото се разбира от информацията в запитването, в случая фирмата е достигнала такъв оборот основно от доставки, предназначени за регистрирани за целите на облагането с ДДС компании от държави – членки на ЕС. Това означава, че този оборот е реализиран основно от доставки с местоизпълнение извън територията на страната и при това положение е налице хипотезата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която оборотът от доставките, данъкът за които е изискуем от получателя им, не представляват облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по закона.

   Следователно в случая не са налице изискванията на чл. 97а, ал. 5 от закона, с разпоредбата на който се регламентира, че: „Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор”. А основание за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона е именно постигането на облагаем оборот, какъвто при посочените обстоятелства въпросното лице не формира.
Друг е въпросът, че при определени обстоятелства едно такова лице има личен материален интерес да се регистрира по избор по чл. 100 от закона. Имаме предвид възможността при наличието на такава регистрация лицето да има право на данъчен кредит за данъка, начислен му във връзка с доставки на стоки и/или услуги, ползвани от него при извършването на услугите му. При регистрацията по чл. 97а от закона то няма такава възможност.
В заключение ще добавим, че облагаем оборот за задължителна регистрация формират доставките, чието местоизпълнение е на територията на страната, в т.ч. и доставките, облагаеми с нулева данъчна ставка.