По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба

Публикувано на 14.09.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС?

   Когато данъчно задълженото лице закупува автомобил втора употреба от предприятие - дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената, с цел да го продаде и на практика използва и съответно отчита актива като стокова наличност, а не като дълготраен материален актив, използван за целите на независимата икономическа дейност на предприятието, то тогава предприятието действа като дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети по смисъла на § 1, т. 23 от ДР на ЗДДС. В подобна хипотеза при последваща продажба на стоката (автомобила втора употреба) вашето предприятие следва да приложи специалния ред на облагане на маржа на цената, регламентиран в Глава седемнадесета от ЗДДС. Този ред изисква в издадената за продажбата фактура да не се посочва данъчна основа и да не се начислява ДДС, като се вписва текстът “режим на облагане на маржа - стоки втора употреба” и основанието за това - чл. 143 от ЗДДС. Дължимият данък за продажбата следва да се начисли с Протокол по реда на чл. 90 от ППЗДДС, като данъкът се определя по формулата
Д = [(ЦПро - ЦПок) / (100 + ДС)] x ДС, където:
Д е дължимият за доставката данък;
ЦПро - общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по  чл. 143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;
ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по  глава седемнадесета  от закона.
Съгласно чл. 147, ал. 5 от ЗДДС дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред на облагане на маржа.
В същото време дилърът на основание чл. 151, ал. 1 от ЗДДС може да избере доставките на стоки втора употреба да бъдат облагаеми с 20% ДДС, като правото му на избор за всяка конкретна доставка се упражнява, като в издадената фактура не се посочва, че се прилага специалният ред по Глава седемнадесета от ЗДДС, а данъчната основа се определя по реда на чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС.
Когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, той е длъжен да води отделна отчетност за доставките, определена с правилника за прилагане на закона.