По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставки на наемни услуги
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставки на наемни услуги

Публикувано на 21.09.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Физическо лице, което има доходи от наеми на недвижими имоти, като наемателите са юридически лица (търговски дружества) и обектите са ресторан и офис, от години има доход над 50 000 лв., като декларира дохода си пред НАП с данъчна декларация и заплаща данък общ доход. НАП не реагира, но сега от НАП правят проверка по ЗДДС и искат документи за две години назад. Към днешна дата за последните последователни 12 месеца доходът й е малко под 50 000 лв., но за проверявания период от две години лицето е имало доход за 12 последователни месеца над 50 000 лв. Питането ми е ако НАП сега признае, че към днешна дата лицето не подлежи на регистрация (наемите са прекратени миналата година за два от обектите), каква е санкцията, която може да очаква?

   При изложените обстоятелства по силата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС въпросното лице наемодател е данъчно задължено лице за целите на облагането с ДДС, тъй като извършва доставки на наемни услуги, които на основание чл. 45, ал. 3 от закона са облагаеми. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което извършва такива доставки, е задължено ежемесечно да следи размера на формирания от дейността му облагаем оборот и когато за срок от 12 последователни месеца той достигне 50 000 лв. (независимо дали последователните 12 месеца са в рамките на една или две години) да подаде заявление за регистрация. Заявлението следва да бъде подадено в срок до 14 дни от изтичането на месеца, в който е достигнат този оборот. След регистрацията си лицето следва да начислява за доставките си 20 на сто ДДС.
Следователно след като в рамките на проверявания двегодишен период са били налице 12 последователни месеца, облагаемият оборот за които е достигал нормативно определения размер за задължителна регистрация, въпросното лице е било длъжно да се регистрира още при първия такъв период. Според данните от запитването то е пропуснало да направи това. В такъв случай на основание чл. 178 от административнонаказателните разпоредби на ЗДДС като данъчно задължено по този закон лице, което е било длъжно, но не подало заявление за регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

   Освен това, предвид факта че поради липсата на регистрация то не е начислявало ДДС за доставките си, за него е приложима и раз поредбата на чл. 180 от закона, в съответствие с която лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв. Тази разпоредба се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
Ако нарушението е за срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 5 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а когато нарушението е за не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 800 лв.

   В този смъсъл точната сума на санкцията, която ще бъде наложена на въпросното лице, зависи от това какъв ще бъде срокът, за който е регистрирано нарушението, т.е. в кой период от проверяваните две години ще са налице 12 последователни месеца с оборот от 50 000 лв., след последния от които то е следвало да се регистрира. Съобразно това направете сами сметка - данъкът, който би начислявало лицето върху наем примерно от 5000 лв, е 1000 лв., начислен за еди-колко си месеца прави еди-колко си.
Във въпроса си акцентирате върху факта, че миналата година са прекратени наемите за два от отдаваните под наем обекти, в резултат на което облагаемият оборот на въпросното лице е под нормативно определения размер за задължителна регистрация. Това само по себе си обаче не означава непременно, че то следва непременно да се приеме за дерегистрирано. Процедурата за дерегистрацията сама по себе си също предвижда определени задължения за данъчно задължените лица и това, че данъчната администрация ще признае, че към днешна дата лицето не подлежи на регистрация, не означава, че това непременно следва да намали ннормативно определените за нарушението му санкции.