По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > ДДС при продажба на употребявани автомобили
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС при продажба на употребявани автомобили

Публикувано на 21.09.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Фирма плаща на лизинг автомобил. Kолата е без право на данъчен кредит. Преди приключване на лизинга фирмата закупува нов автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме, начисляваме ДДС, правилно ли сме постъпили, или е трябвало да се ползваме чл. 50 от ЗДДС?

   Продажбата на употребявани автомобили, които данъчно задълженото лице е ползвало за целите на независимата си икономическа дейност, поначало представлява облагаема доставка по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. В случаите, когато предприятието не действа в качеството на “дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети”1 и продава лек автомобил2, за който при придобиването не е ползвал данъчен кредит, тъй като чл. 70, ал. 1, т. 4`3 от ЗДДС му е ограничило това право, то тогава на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС доставката се счита за освободена и дружеството не начислява ДДС при продажбата на лекия автомобил.
_________
1 § 1, т. 23 от ДР на ЗДДС: “Дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети” е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.
2 § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС: “Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
3 Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.