По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

Публикувано на 21.09.2018

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Желаем да назначим за срок от три месеца на 8-часов работен ден на свободна щат на бройка лице, което в момента се намира в едногодишен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да сключим трудовия договор с лицето - на основание чл. 68, ал. 1 или на основание чл. 111 от Кодекса на труда?

   Неплатеният отпуск е правна възможност за всеки работник или служител. Ползването му става по искане на съответното лице след разрешение на работодателя. Ползването на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) може да бъде разрешено от работодателя независимо от това дали работникът или служителят е ползвал платения си годишен отпуск за календарната година, дали е придобил право на платен годишен отпуск в съответствие с изискванията на чл. 155 КТ.

   Работата по втори трудов договор през време на разрешен неплатен отпуск от работодателя е всъщност работа по трудов договор за допълнителен труд - по външно съвместителство.
Правното основание за сключване на този договор е чл. 111 КТ. Съгласно тази разпоредба работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

   Тъй като работникът или служителят не работи по основното си трудово правоотношение през времето на неплатения отпуск, продължителността на работното му време по трудовия договор за допълнителен труд може да бъде като за 8-часов работен ден.
Времетраенето на трудовия договор за работа по външно съвместителство, както и продължителността на работното време се договарят между страните по договора. Но не може да се договаря по-голяма продължителност на работното време от максимално определената в закона при подневно или сумирано отчитане на работното време (чл. 136, ал. 3 и чл. 142, ал. 4 КТ).