По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Публикувано на 18.09.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Какъв документ е необходимо да представи на работодателя служител, който ще се пенсионира при условията на чл. 68а, ал. 1 КСО и има право на обезщетение от 6 брутни заплати?

   Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Новата алинея 4 (в сила от 01.01.2016 г.) на същата разпоредба изрично регламентира, че правилото се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.
Цитираният чл. 68а, ал. 1 КСО предвижда, че лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

   По принцип не е нужно специално удостоверяване на обстоятелството, че лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (включително в намален размер) пред работодателя, защото той разполага с необходимата информация, за да го потвърди. Разбира се, няма пречка работник или служител да заяви пред работодателя претенцията си за изплащане на обезщетението и да приложи документи, които я удостоверяват и съответно съдържат данни за възрастта и осигурителния стаж на лицето. Тъй като предпоставка за възниква на правото на обезщетение е да е придобито право на пенсия, а не то да е упражнено, няма основание работодателят да изисква като доказателство разпореждането за отпускане на пенсия. Достатъчно е работникът или служителят да е придобил правото на такава, а дали го е упражнил или не е въпрос на негова преценка.