По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит

Публикувано на 14.09.2018

Атанаска Филипова

    В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Атанаска Филипова отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ купува джип преди 10 години. В момента на покупката ДДС не е ползван. Джипът е напълно амортизиран от 2 години и собственикът решава да го продаде. В тази връзка възникна следния въпрос - трябва ли при продажбата да се начисли ДДС?
Съгласно чл. 50, т. 2 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от същия закон. Нормата на чл. 50 от ЗДДС се прилага, в случаите при които лице се разпореди със стока или с резултата от получена услуга, за която платеният от него данък е в обхвата на ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирани в чл. 70 от ЗДДС. В тази връзка е необходимо за стоките или услугите, с които лицето се разпорежда да е начислен правомерно ДДС, лицето да го е заплатило и да не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като на основание на разпоредбите от ЗДДС същият не е с право на данъчен кредит.

   В конкретният случай, предвид обстоятелството, че лекия автомобил е придобит с начислен ДДС, който не е приспаднат като данъчен кредит, поради изрично посоченото основание в чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС при последващата му продажба не следва да са начислява данък върху добавената стойност, на основание чл. 50, т. 2 от ЗДДС. Независимо от данъчния режим на доставката обаче сте задължени да определите данъчна основа на доставката, която извършвате. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена.
Ако не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа, да-нъчната основа при продажбата на лекия автомобил е договореното възнаграждение между Вас и получателя на доставката, увеличена и/или намалена с елементите по чл. 26, ал. 3-5 от ЗДДС.

   В действащия ЗДДС липсва специално правило за определяне данъчната основа на доставката на употребявани автомобили, които са били дълготрайни материални активи на лицето, поради което данъчната основа в този случай се определя по общите правила на закона. Данъчната основа на тази доставка следва да определи по реда на чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС. Изключението от общото правило за определяне на данъчната основа, предвидено в чл. 27, ал. 3 от ЗДДС - данъчната основа е пазарната стойност само при доставка между свързани лица, се прилага при кумулативното изпълнение на останалите условия, предвидени в разпоредбата. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика, от получателя или от друго лице и се увеличава и/или намалява с елементите, визирани в ал. 3-5 от същия член.