По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

Публикувано на 21.09.2018

Димитър Йорданов, д.е.с.

    В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете?
Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на земеделската земя и отглеждането на земеделски култури, така наречените „преки плащания ... следва да се признават като приход през периодите, необходими за тяхната съпоставка със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират, при използване на систематична база…”
За да бъдат признати за приходи от предприятието получател, трябва да бъдат спазени следните условия:
1. Предприятието получател ще спазва поетите задължения, най-общо казано ще подържа плодородието на земята, съгласно поетите задължения.
2. Има достатъчна сигурност, че даренията ще бъдат получени.
Съгласно писмо № 62-00-2 от 17. 03. 2014 на МФ при отчитане на ваучерите за гориво и ползване на намалена ставка на акциза (което е държавна помощ), схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите схеми за европейско или национални доплащания няма разлика, прилага се т. 3.2 от НСС 20. В цитираното писмо е визирано Правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава като приход в текущия период (§ 3.2 от СС 20). Когато финансирането е предоставено за компенсиране на определени разходи за конкретна дейност, то се закрива на части - в края на всеки отчетен период - с размера на направените разходи за съответния период, за чието компенсиране е предназначено финансирането. “
Нещо повече: „Даренията при признаване на специфични разходи се признават за доход за периода на съответния разход“.
Пример: Предприятие получава дарение за 30 милиона евро, за да покрие разходи за защита на околната среда през период от пет години. Разходите за опазването на околната среда ще бъдат извършени от предприятието както следва:
Година Суми

Година

Суми

1

1 милион евро

2

2 милиона евро

3

3 милиона евро

4

4 милиона евро

5

5 милиона евро   Прилагайки утвърдения в стандарта принцип за признаване на дарението, то се признава за приход „за периода, в който се извършват разходите“. Тоест цялото дарение би трябвало да се признае в следния ред:

Година

Признато дарение

1

30*(1/15) = 2 милиона евро

2

30*(2/15) = 4 милиона евро

3

30*(3/15) = 6 милиона евро

4

30*(4/15) = 8 милиона евро

5

30*(5/15) = 10 милиона евро   Съгласно примера за първата година ще имаме следните записвания:
Дт с/ка Финансирания 2 мил.
Кт с/ка Приходи от финансирания 2 мил.
Дт с/ка Приходи от финансирания 1 мил.
Кт с/ка Разходи свързани с финансирания 1 мил.
Дт с/ка Приходи от финансирания 1 мил.
Кт с/ка Финансов резултат (печалба) 1 мил.
От изложеното е видно кога и как следва да се признаят приходите от даренията (субсидии, финансирания и т.н.)
За закупените ДМА, необходими за производството със средства от правителствени дарения се прилага т. 3.2 буква „а” от СС 20.
Признаваме като приход финансирането пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението.
Частта от дарението (финансирането) не се включва в данъчно амортизационния план.
Пример: Закупен е ДА за 10 000 лева, от които 4000 лева са от финансиране. В ДАЛ активът ще бъде включен със стойност 6000 лева. Приета е счетоводна и данъчна амортизационна норма 20%. Начислените счетоводни амортизации са 2000 лв. - данъчно признати амортизации 1 200 лв. и признати приходи от финансиране 800 лв. (4000 х 20%).
Отчитането ще е:
Дт с/ка с/ка Финансиране 800
Кт с/ка с/ка Приходи от финансиране 800
Разходите за отразяване на изпълнение на условието по финансирането се отчитат:
Дт с/ка Приходи от финансирания 800
Кт с/ка Разходи за амортизации 800
В данъчната декларация се посочват:

Увеличения

Намаления

счетоводни амортизации 2000

 

 

данъчно признати амортизации 1200

 

приходи от финансиране 800


По този начин се постига равновесие съгласно чл. 68 от ЗКПО и неутралност в материалния данъчен закон.
В МСС се предвижда и друг алтернативен подход за отчитане на даренията за придобиване на ДМА:
При вече посочения пример:
1. Получаване на финансирането
Дт с/ка Пари 4000
Кт с/ка Финансиране 4000
2. При покупката на ДМА
Дт с/ка ДМА 6000
Дт с/ка Финансиране 4000
Кт с/ка Доставчици 10 000
Особености при данъчно третиране, при условие че дарението е получено в следващ данъчен период (2017 г.)
Ако активът е придобит през 2016 г. и дарението, предвидено за него е 4000 лв., а сумата се очаква през 2017 г., тъй като липсва сигурност както по отношение на получаване на финансирането, така и по отношение на размера му, то:
- В годината на придобиване на актива изцяло със собствени средства - активът се завежда с данъчна амортизируема стойност равна на историческата цена (цената на придобиване) в ДАПл (според примера 10 000 лв.). Доколкото дарението не е получено и не е ясен неговият размер, необосновано е прилагането на чл. 53, ал. 1 от ЗКПО, изискващ при определянето на данъчната амортизируема стойност историческата цена на актива да бъде намалена с включените в нея дарения. Начислява се данъчна амортизация по общия ред (според примера 2000 лв. (10 000 лв. х 20 %);
- В годината на получаване на дарението (да допуснем към 01.01.2017 г.) се извършва преизчисляване на стойността на актива в ДАПл по реда на чл. 62 от ЗКПО.
Показателите в ДАПл се коригират към 01.01.2017 г. според изискванията на чл. 62 от ЗКПО по следния начин:
Данъчна амортизируема стойност - 6000 лв.
Годишна данъчна амортизационна норма - 20%
Годишна данъчна амортизация - 1200 лв. (6000 лв. х 20%);
Начислена данъчна амортизация към 01.01. 2016 г. - 2000 лв.
Балансова стойност - 4000 лв.
Доколкото към 31.12.2016 г. е начислена и призната при данъчно преобразуване до 01.01.2017 г. данъчна амортизация в размер на 2000 лв., а не 1200 лв., то с разликата от 800 лв. следва да се коригира годишната данъчна амортизация за 2017 г., в посока намаление. За тази цел сумата от 800 лв. би следвало да се отрази на р. 9.2.1 от Помощна справка - Амортизируеми активи и съответно по р. 10 от Справката и по този начин да намали общата сума на начислената данъчна амортизация за 2017 г.
Едновременно с това отчетеният приход от финансиране през 2017 г. следва да се посочи в намаление от Помощна справка "Други увеличения и намаления“ от Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО.