По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Акредитиран представител за целите на ДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Акредитиран представител за целите на ДДС

Публикувано на 19.10.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Швейцарско дружество - търговия на бяла и черна техника и пластмасови изделия, желае да има акредитиран представител за целите на ДДС в ЕС, възможно ли е това да бъде собственото българско ЕООД на управителя на швейцарската фирма и какви справки се подават към НАП за целите на ДДС и Интрастат?

   Отговор: Съгласно изложената информация швейцарско дружество, което не е установено в страната, желае да има у нас акредитиран представител за целите на ДДС. Управителят на дружеството има у нас еднолично дружество и се интересува дали последното може да придобие статут на такъв представител, както и какви справки се подават към НАП за целите на ДДС и Интрастат.
По силата на чл. 135, ал. 1 от ЗДДС акредитиран представител на чуждестранно лице у нас може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от НАП. Представителят представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на ЗДДС.
При посочените обстоятелства швейцарското дружество е чуждестранно юридическо лице, което не е установено на територията на България. В случай че извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, при наличието на нормативно определените за целта в ЗДДС условия, то подлежи на задължителна регистрация, но и без наличието на облагаем оборот може да се регистрира у нас по свой избор. Регистрацията му се осъществява чрез акредитиран представител.

   За да се изясни дали едноличното дружество в България, на което е собственик управителят на швейцарското, може да изпълнява ролята на такъв представител, преди всичко е необходимо да се изясни неговият собствен статут за целите на ДДС у нас, тъй като по общо правило, регламентирано в чл. 133, ал. 1 от ЗДДС, чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност, също подлежи на задължителна регистрация или на регистрация по избор чрез акредитиран представител. Изключение правят клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общ ред (доколкото се разбира от запитването, българското ЕООД не е клон на такова лице, а е самостоятелна фирма).

   Тъй като в запитването не е дадена информация дали и по какъв ред е регистрирано в България едноличното дружество, на което е собственик управителят на швейцарската фирма, ще отговорим на поставените въпроси в общ план.
Независимо дали чуждестранното лице притежава или не обект на стопанска дейност на територията на страната, задължението му за регистрация, регламентирано в чл. 133 от ЗДДС, се извършва по реда на чл. 101 от закона в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) и по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Когато лицето е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ (както е в случая), регистрацията се извършва по общия ред.
Изложеното дава основание да се направи извод, че едноличното дружество у нас на управителя на швейцарското дружество може да изпълнява ролята на акредитиран представител на последното, освен ако неизвестни или неизложени в запитването обстоятелства възпрепятстват това.

   В тази връзка е важно да се има предвид, че акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на представляваното от него чуждестранно лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години, след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител - до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона.
В случая швейцарското дружество желае да има акредитиран представител в ЕС (най-вероятно, за да притежава общоевропейски данъчен идентификационен номер за целите на облагането с ДДС), чрез който да се регистрира у нас по избор.

   По правило регистрацията по ЗДДС у нас се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира за целите на ДДС по свой избор, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец - приложение № 1 към ППЗДДС. Когато данъчно задълженото лице е юридическо лице (както е в случая), заявлението се подава от лице с представителна власт по закон или от акредитиран представител. В общия случай при наличието на условия за задължителна регистрация към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 74 от ППЗДДС, както следва:
- справка за облагаемия оборот по месеци за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона;
- справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;
- декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а, чл. 97б и чл. 99, ал. 1 от закона.
В случаите на регистрация на основание чл. 133 от закона (както е в случая) към заявлението за регистрация се прилагат и:
- удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;
- оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3 от закона;
- копие от документите за самоличност, ако лицето - акредитиран представител, е физическо лице;
В срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. Като в срок 7 дни от приключване на проверката издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

   Що се отнася до въпроса относно справките и декларациите, които се подават до НАП по ЗДДС и Интрастат, данъчно задължени лица, които не са регистрирани за целите на облагането, поддържат дневник оборот, чрез данните в който се следи достигнатия от тях облагаем оборот за целите на задължителните регистрации (съответно по чл. 96, чл. 97а, чл. 99 от закона), а след регистрация – дневник за покупките, дневник за продажбите, справка декларация по ЗДДС, които се попълват и подават по електронен път до ТД на НАП до 14-число на месеца, следващ отчетния данъчен период - месец. Справки декларации за целите на Интрастат подават всеки месец онези стопански оператори, чиито вътреобщностни придобивания и/или доставки са достигнали определените за съответната година данъчни прагове за целта и са регистрирани за целите на вътреобщностната статистика като Интрастат оператори.