По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2018 г. > Задължения с изтекла давност
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Задължения с изтекла давност

Публикувано на 19.10.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Фирмата ни е ООД. Имаме задължения с изтекла давност за погасяване. Задължението е възникнало през 2007 г. Ако го отпишем при преобразуване на резултата в данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО, можем ли да го дадем в намаление, защото това е един вид изкуствен приход, или ще трябва да го обложим с 10% данък печалба?

   Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, за които са изтекли три години (за задълженията с тригодишен давностен срок) или 5 години (за задълженията с петгодишен давностен срок) от момента, в който задължението е станало изискуемо. Тази разпоредба не се прилага, когато в годината на настъпване на обстоятелството задължението е погасено или са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на задължението (чл. 46, ал. 2 от ЗКПО).
Посочената норма показва, че със задължението от 2007 г. е трябвало да се увеличи счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния през 2012 г. Такова увеличение не се извършва, когато задължението е отписано за счетоводни цели и е признат приход.