По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане на доходи от чужбина
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане на доходи от чужбина

Публикувано на 19.10.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Управител съм на ЕООД. Фирмата работи само през летния сезон. От м. ноември до м. март работя на трудов договор в Австрия. Трябва ли да подам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.?

   Отговор: По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ физическите лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи както от източници в РБългария, така и в чужбина. Редът за облагането на получените от тях доходи зависи както от вида на дохода (напр. доход от трудови взаимоотношения, от граждански договор, от свободна професия, от наем и т.н.), така и от местонахождението на източника, където е получен този доход – съответно у нас, в държава членка на ЕС, в трета страна, в страна, с която България има сключено Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или не.
На практика това означава, че облагането на даден вид доход и декларирането му зависи от редица „подробности”, информация за които липсват в запитването ви. Липсва например информация какъв е видът на договора, по силата на който сте управител на въпросното ЕООД, което ограничава възможността да се оцени дали подоходният данък за дохода, който получавате като такъв, е обложен по служебен път или подлежи на деклариране.

   Що се отнася до дохода ви за работа по трудов договор в Австрия, декларирането му зависи от това дали и как е обложен той в Австрия. Това произтича от обстоятелството, че по силата на чл. 75 от ЗДДФЛ: „Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор”. Между България и Австрия има сключена такава спогодба. В съответствие с чл. 7 от нея се облагат доходите от работна заплата и други подобни възнаграждения. Съгласно ал. 1 на този член: „Работната заплата и другите подобни възнаграждения, които местно лице на едната договаряща държава получава срещу извършвана работа в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава само ако това лице се е намирало там общо повече от 183 дни в продължение на една календарна година.” В запитването си давате информация, че сте работили в Австрия от м. ноември до м. март, което означава, че дори да се приеме че въпросните месеци са били пълни работни месеци, т.е. от 1 до края на всеки от тях, сте работили в Австрия по-малко от 183 дни за календарната година и там доходът ви не е обложен (или поне не би следвало да бъде) Ако това е така, тези доходи подлежат на облагане, а следователно и на деклариране у нас.

   Все пак, тъй като в наличните данни има много неясноти (например за вида на работата, която сте извършвали в Австрия), прилагаме и следващите алинеи на чл. 7 от спогодбата.
( 2) В отклонение от разпоредбата на ал. 1 на този член възнагражденията, получавани от местно лице на едната договаряща държава за упражняване на властническа функция в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък само в първата държава.
(3) В отклонение от разпоредбата на ал. 1 на този член работната заплата и другите възнаграждения, получавани от местно лице на едната договаряща държава за работа, извършвана на строителна площадка или монтажен обект в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава само в случай, че те се изплащат от лице, за което тази строителна площадка или монтажен обект се считат в съответствие с ал. 2 на чл. 5 от тази спогодба като място на стопанска дейност.
(4) В отклонение от разпоредбата на ал. 1 на този член следните видове възнаграждения, получавани от местно лице на едната договаряща държава за извършвана работа в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в първата държава:
а) доход на лице, намиращо се в другата договаряща държава по покана на държавен орган или учреждение, учебна или научноизследователска институция на тази договаряща държава за преподаване, за провеждане на научни изследвания или за участие в научни, технически или професионални конференции или за осъществяване на междуправителствени програми за сътрудничество, ако възнагражденията са платени за преподаването, провеждането на научни изследвания, участието в такива конференции или за осъществяването на програмите за сътрудничество. Това не се отнася за случаите, когато преподаването, провеждането на научни изследвания или участието в конференции служи на личните интереси на местното лице на първата договаряща държава;
б) пенсии и други подобни възнаграждения;
в) възнаграждения за извършваната работа в транспортни средства, използвани за международни превози;
г) възнаграждения, изплащани от местно лице на едната договаряща държава на персонала, ангажиран в експлоатацията на кораби и самолети, които това местно лице използва за извършвания от него международен превоз.