По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Публикувано на 09.10.2018

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място на стопанска дейност само в съответната държава, където са регистрирани. Дружествата имат едно и също физическо лице собственик - български гражданин. Каква допълнителна документация трябва да се подготви относно командироване на лицата в Румъния? Прилагат ли се новите изисквания във връзка с командироване на лица в държави–членки от ЕС, отчитайки, че трудът по обучението ще се полага от румънските служители на територията на Румъния? Лицата, които ще се командироват, работят по трудов договор в българското дружество.

   Отговор: Правният режим на командироването в чужбина претърпя съществени изменения след създаването на новия чл. 121а КТ „Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги“ (ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.). В началото на 2017 г. беше приета и Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ), която е приложима за част от случаите на задгранични командировки. За тези от тях, които не попадат в обхвата на новия режим, продължава да се прилага Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Тази „двойственост“ на действащия режим създава редица затруднения в практиката.
На първо място, от гледна точка на българското трудово законодателство тук следва да се посочи, че е без значение регистрацията на двете дружества по ДДС. Обстоятелството, че те имат един и същи собственик, евентуално би могло да обоснове хипотезата на командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в предприятие от същата група предприятия (чл. 121а, ал. 1, б. б КТ). Като се вземе предвид обаче целта на командироването, посочена в запитването (обучение), се налага изводът, че режимът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в случая е неприложим.

   Съгласно дадени от ГИТ указания от началото на 2017 г. във връзка с обхвата на чл. 121а КТ и наредбата новата уредба не се прилага за две големи групи хипотези:
- при командироване в страните извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
- при командироване за обучения, специализации, работни срещи, конференции и др.: изключението тук произтича от характера на изпълняваните от работника или служителя задачи. Те не са в полза на приемащото предприятие, т.е. не е налице елементът „в рамките на предоставяне на услуги“.
За тях важи досегашният ред за командироване, регламентиран в чл. 121 от Кодекса на труда, съответно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.