По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

Публикувано на 16.10.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни да й се добавят още 6 дни, т.е. общо 26 дни за цялата календарна година. В предприятието имаме право общо на 30 дни основен платен годишен отпуск (20 дни по КТ и 10 дни от синдиката). Полага ли й се пълният размер от 36 дни към настоящия момент, или пропорционално сметнати от месец февруари до края на годината, т.е. не за 12, а за 11 месеца (35 дни платен годишен отпуск)?

   Отговор: Разпоредбата на чл. 319 от КТ дава право на лицата с намалена 50% и повече работоспособност да ползват основен платен годишен отпуск в удължен размер най-малко 26 работни дни. Става дума за размер на основния платен годишен отпуск, а не за допълнителен отпуск от 6 работни дни.
С колективен трудов договор на основание чл. 156а от КТ могат да се договорят по-големи размери основния размер на платения годишен отпуск по чл. 155 от КТ и на допълнителните отпуски по чл. 156 от КТ. Следователно в конкретния случай с колективен трудов договор на основание чл. 156а във връзка с чл. 155, ал. 4 от КТ е уреден размер на основния платен годишен отпуск 30 работни дни за работниците и служителите в предприятието. Този размер покрива минималния основен отпуск от 26 работни дни по чл. 319 от КТ, следователно служителката има право на 30 работни дни основен платен годишен отпуск за годините, през които действа решението на ТЕЛК за намалената 50% и над 50% работоспособност.